آموزش آنالیز SPSS

آزمون t تک نمونه در spss

آزمون t تک نمونه در spss

در جلسه قبل به بررسی انواع آزمون t در نرم افزار SPSS پرداختیم. در جلسه قبل در معرفی مختصر آزمون t تک نمونه گفتیم که این آزمون برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. در بیشتر پژوهش هایی که با مقیاس لیکرت انجام می شوند جهت بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.

برای مشاهده مباحث جلسه قبلی می‌توانید به لینک زیر رجوع کنید

انواع آزمون t در spss

در این جلسه به بررسی مبسوط آزمون t تک نمونه در spss خواهیم پرداخت. توجه کنید که پس از آموزش‌های معمول به آموزش روش کمترین مربعات در SPSS و بیشترین درست نمایی در SPSS یعنی روش‌های بیزین نیز خواهیم پرداخت ولی برای این‌که دوستان از مقاطع و سطح اطلاعات مختلفی با ما همراه هستند به تدریج و با حوصله جلو خواهیم رفت.

خوب آزمون T تک نمونه‌ای به چه‌کاری می‌آید و در کجا استفاده می‌شود. برای مشاهده نحوه انتخاب آزمون می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید

آموزش انتخاب نوع آزمون آماری در spss

خوب اما حالاتی که در آن از آزمون تک نمونه ای استفاده می کنیم، دو نوع است:
1- ممکن است بخواهیم توزیع یک نمونه را با یک توزیع فرضی مانند توزیع نرمال مقایسه کنیم. این یک سوال در مورد تطابق توزیع نمونه با یک توزیع نظری است.
2- ممکن است بخواهیم از طریق آماره های یک نمونه در مورد پارامترهای یک جامعه واحد استنباط کنیم. این کار ممکن است برای تعیین اینکه آیا نمونه مورد نظر از یک جامعه شناخته شده است یا برای برآورد کردن پارامترهای یک جامعه ناشناخته به کار می رود.

به طور کلی می‌توان گفت، با استفاده از این آزمون آیا می‌توان گفت که آیا میانگین یک جامعه برابر با یک مقدار مشخص از قبل تعیین شده (یک مقدار فرضی) است یا نه.

برای خود می‌توانید با مشاوران ما تماس حاصل کنید.

در این آزمون فرضیه های اچ صفر و اچ  یک به صورت زیر بدست می آید:

1. مشاهدات نرمال باشند.

2. مشاهدات مستقل از هم باشند.

برای انجام این آزمون، ابتدا داده‌ها را به‌صورت زیر وارد نرم افزار می‌کنیم

t-test in spss
t-test in spss

پس از ورود داده‌ها از مسیر زیر آزمون خواهیم نمود:

analysis> compare means> one > smaple t test

t-test for spss

به کادر محاوره آزمون t که مانند شکل زیر است، وارد می‌شویم.

حال متغیر (omidzendegi) را به فهرست متغیرهای آزمون Test Variable منتقل می‌کنیم و  در چهار گوش Test Value مقدار 71 را وارد کنیم  Ok را کلیک می‌کنیم خواهیم داشت:

آزمون t تک نمونه در spss
آزمون t تک نمونه در spss

خوب با استفاده از نتایج به دست آمده از جدول خواهیم داشت

ک

در جدول One-Sample Statistics شاخص های میانگین و انحراف معیار سن سالمندان مشاهده می شود. در جدول One-sample Test می توانیم نتایج آزمون را مشاهده کنیم. برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانیم در جدول One-sampleTest به معیار تصمیم             (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنیم. چون در این مثال 909/0 بیشتر از 05/0 است، دلیل کافی برای رد کردن فرضیه  وجود ندارد. از طرفی اگر به فاصله اطمینان داده شده نگاه کنیم احتمال مشاهده مقدار t ی بزرگتر از 39/3 و کمتر از 04/3- برابر با سطح معنی داری یعنی 909/0=Sig است. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده بیشتر از 5% است، می شود نتیجه گرفت که این احتمال وجود دارد که میانگین امید به زندگی سالمندان برابر با 71 سال باشد. یا می توان اینگونه مطرح کرد که اختلاف مقدار میانگین امید به زندگی جامعه، ناشی از تصادف است. پس فرض صفر را نمی توانیم رد کنیم.

برچسب

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close