انجام پروپوزال ارشد برق قدرت

انجام سمینار و پروپوزال ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

انجام سمینار و پروپوزال ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

سمینار و پروپوزال ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

انجام پروپوزال ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

سمینار  ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

مشاوره انجام سمینار و پروپوزال ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

انجام سمینار كارشناسي ارشد برق قدرت در مورد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

انجام پروپوزال ارشد برق قدرت نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

انجام سمینار و پروپوزال ارشد برق قدرت نیروگاه های تلمبه ذخیره ای

…. در نیروگاه های آبی تلمبه ذخیره ای می توان انرژی را برای روزها )صبح ها و شب ها(، هفته ها )روزهای عادی و آخر هفته ها( و حتی فصل ها ذخیره کرد. این ذخیره سازی در روش آمریکایی به این صورت است که در زمان مازاد انرژی الکتریکی، توربین ها به صورت بر عکس و به عنوان پمپ عمل می کنند و آب را به مخزن ارتفاع بالاتر انتقال می دهند. برای این منظور توربین های فرانسیس معمولاً بهتر هستند. ایستگاه کار در شرایط خوب در زیر زمین قرار می گیرد و در شرایطی که این امر ممکن نباشد روی مخزن پایینی مستقر می شود. بعضاً از معادن رها شده به عنوان مخزن پایینی استفاده می شود. با در نظر گرفتن تلفات از تبخیر آب، و تلفات اصطکاکی و تلفات تبدیل انرژی بازده این فرآیند بین 71 تا 55 درصد است. علی رغم برخی ادعاها این روش پر بازده ترین روش ها با ملاحظه ی هزینه ی آن است. اما باید در باره ی هزینه سرمایه و انتخاب مناسب ترین جغرافیا دقت نمود. چگالی انرژی در حامل آب کم است یعنی برای مثال هر 1111 1 کیلووات / کیلوگرم آب با اختلاف ارتفاع بین دو منبع بالایی و پایینی در حدود صد متر تنها حدود 117 ساعت انرژی را ذخیره می کند. پس همان طور که گفته شد لازم است مخازن بالایی و پایینی حتی الامکان..

برچسب

Related Articles

Close