انجام سمینار

انجام سمینار و پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

انجام سمینار و پروپوزال [1] کارشناسی ارشد[2] مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

انجام سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

انجام سمینار و پروپوزال  ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

انجام سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

سمینار و پروپوزال  ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

سمینار و پروپوزال  مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

مشاوره سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

نمونه سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

سفارش سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

دانلود سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

سمینار و پروپوزال  برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

سمینار و پروپوزال  آماده برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی

تکنولوژي آموزشي[3] که به آن تکنولوژي يادگيري[4] نيز گفته مي شود، علم تسهيل يادگيري و بهبود عملکرد از طريق ايجاد، به کارگيري و مديريت فرآيند ها و منابع تکنولوژيک مناسب است. واژه تکنولوژي آموزشي اغلب در تئوري هاي آموزشي و تئوري هاي يادگيري کاربرد داشته و آنها را تکميل مي‌نمايد؛ به اين مفهوم که در حالي که تئوري هاي آموزشي فرآيندها و سيستم هاي يادگيري را پوشش مي دهند، تکنولوژي آموزشي ساير سيستم ها و فرآيند هايي را که در افزايش قابليت هاي دانشجويان تأثير دارند، شامل مي شود.

جيمز براون (1977)، تکنولوژي آموزشي را طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستميک تمامي فرآيند يادگيري و آموزش براساس هدف هاي مشخص و نتايج تحقيقات در زمينه هاي يادگيري انساني و ارتباط و همچنين به کار گرفتن مجموعه اي از منابع انساني و غيرانساني به منظور ايجاد آموزش موثرتر مي داند.

به طور کلي مي توان گفت که تکنولوژي آموزشي شامل مباحث نرم افزاري، سخت افزاري و کاربرد اينترنت در فرآيند يادگيري و آموزش مي باشد؛ اگر چه با توجه به مفهوم گسترده و وسيع آن تنها به اين موارد محدود نمي‌شود.انجام سمینار و پروپوزال  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در مورد تکنولوژی آموزشی.در آموزش پزشکي، تکنولوژي آموزشي يک حوزه در حال رشد است که براي دانشجويان و اساتيد فرصت هاي توأم با نوآوري براي بهبود فرآيند تدريس، يادگيري و سنجش را فراهم مي نمايد. يادگيري فعل و انفعالي[5]، بيماران مجازي، بيماران شبيه سازي شده و e.portfolios مثال هايي در مورد کاربردي تکنولوژي آموزشي در آموزش پزشکي هستند.[1] proposal

[2] Master

[3] Educational Technology

[4] Learning Technology

[5] interactive

برچسب

Related Articles

Close