انجام پروپوزال ارشد عمران سازه

انجام پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

انجام پروپوزال[1] عمران[2] در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

انجام پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

انجام پروپوزال ارشد عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

انجام پروپوزال بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال ارشد عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

مشاوره پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

نمونه پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

سفارش پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

دانلود پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال برای درس روش تحقیقی عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال آماده برای درس روش تحقیقی عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال روش تحقیق عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

پروپوزال غیر تکراری عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRC

يكي ازمصالحي كه مي تواند جايگزين فولاد در بتن هاي مسلح گردد، الياف شيشه مي باشد. مسلح كردن بتن باالياف شيشه به جاي ميلگرد سبب كاهش وزن بتن شده وآسيب هاي ناشي ازخوردگي وفرسايش فولاد را به طوركامل حذف مي نمايد. ساخت نمونه هاي بتن اليافي از 9 نوع نسبت الياف به سيمانِ 0و0.25و0.5و1و0.75تا5 درصد با يك طرح اختلاط يكسان استفاده شده كه پس از عمل آوري، نمونه ها تحت آزمايش هاي فشاري وخمشي قرارگرفتند. نتايج حاصل نشان مي دهدكه با افزايش نسبت الياف به سيمان درمحدودهصفرتا يك درصد، مقاومت فشاري بتن افزايش يافته ودرمحدودهيك تا پنج درصدنيز مقاومت فشاري كاهش و مقاومتانجام پروپوزال عمران در مورد بتن مسلح به الیاف GFRCخمشي نمونه بتني افزايش پيدا مي كند .درنهايت نيز باتوجه به نتايج ونمودارهاي بدست آمده، يك طرح بهينه كه تعادل مناسبي بين مقاومتهاي فشاري و خمشي درآن برقراراست، ارائه گرديد.

 

 [1] Proposal

[2] Civil        

 

برچسب

Related Articles

Close