انجام سمینار

انجام پروپوزال و سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

انجام پروپوزال و سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

انجام پروپوزال و سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

انجام سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

انجام پروپوزال بهینه سازی پردازش تصویر

پروپوزال و سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

پروپوزال بهینه سازی پردازش تصویر

سمینار بهینه سازی پردازش تصویر

پردازش و آناليز تصاوير مي‌تواند به عنوان يك ساختار كاربردي و تكنيكي جهت تسخيركردن، تصحيح كردن، زياد كردن و تغيير شكل دادن تصاويري كه مشاهده مي‌شود تعريف كرد. هدف از اين عمليات زياد كردن كيفيت نسبي اطلاعاتي است كه بعداً استخراج خواهد شد. تغيير شكل در حقيقت عملياتي است كه بر روي تصاوير ورودي انجام مي‌گيرد تا خروجي به يك عدد كه اطلاعاتي از تصوير است بدهد. تكنيكهاي متفاوت توليد تصاوير در دسترس مي‌باشد با وجود اين تكنيكهاي پردازش اطلاعات به عمليات گسترده اي اتلاق مي‌شود كه مي‌تواند بر روي اشكال و فرمتهاي مختلف تصاوير عمل كند.
ابتدا تصاوير جهت از بين بردن اعوجاجي كه در مرحلة جمع‌آوري تصاوير ايجاد مي‌شوند تشخيص مي‌گردند و تصحيح سپس پردازش تصاوير يك عملياتي است كه يك سري كاربردها را ارجحيت مي‌بخشد. تكنيكهاي جديد يا پروسه‌هاي جديد كه جهت حل مسائل مشخص وجود دارند از ميان كاربردهاي مختلف انتخاب مي‌شوند. پردازش تصاوير در سطوح مختلف انجمن‌هاي مدرن انجام مي‌گيرد. روشها و تكنيكها در همه اين سطوح به يك شكل مي‌باشد و روشهايي كه در مقوله مراقبت سلامتي انجام مي‌گيرند از ساير روشهاي پردازش تصاوير كه در علوم مختلف و صنعت انجام مي‌گيرد اقتباس مي‌شوند. جهت توضيح دادن عموميت پردازش تصاوير، تعدادي از كاربرهاي پزشكي و غير پزشكي در زير آمده شده است.

برچسب

Related Articles

Close