انجام پروپوزال روانشناسیتحقیق

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد حجاب زدگی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد حجاب زدگی

 

انجام پروپوزال[1] کارشناسی ارشد[2] روانشناسی[3] حجاب زدگی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی حجاب زدگی

انجام پروپوزال ارشد روانشناسی حجاب زدگی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد حجاب زدگی

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی حجاب زدگی

پروپوزال ارشد روانشناسی حجاب زدگی

پروپوزال روانشناسی حجاب زدگی

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی حجاب زدگی

در ایران از اواخر دوره ی قاجاریه به بعد زمزمه هایی توسط آزادی خواهان و متجددین برای آزادی زنان و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای زنان ایران به فرهنگ باز شد و فکر آزادی زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط زنان فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف زنان به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین زنان را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت جمهوری اسلامی ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذابیت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از زنان قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذابیت زن در نظر مرد این اهداف خنثی می شود زیرا حجاب سبب  کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود. (عسگری،1384)

باورها و اعتقادات در عرصه جهاني دو دسته اند كه داراي منشأ الهي و آسماني اند، مثل اعتقادات مربوط به يهود، مسيحيت و حتي از جهاتي زرتشتي و آئين مقدس در اسلام و دسته ديگر زائيده افكار فلاسفه، صاحب نظران، خيرخواهان، مصلحان و احياناً سياست بازان، مدعيان دروغين، جاهلان كه ساخته دست بشرند مثل آئين كنفوسيوس، بودايي، برهمايي،[1] proposal

[2] Master

[3] Psychology

برچسب

Related Articles

Close