انجام پروپوزال ارشد روانشناسی عمومی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

انجام پروپوزال[1] کارشناسی ارشد[2] روانشناسی[3] در مورد اختلال خلقی دوقطبی[4]

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

انجام پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد در مورد اختلال خلقی دوقطبی

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

پروپوزال روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی

با وجود اینکه در گذشته اعتقاد براین بود که بروز این اختلال در کودکان و نوجوانان اندک می باشد، امروزه و بخصوص در دهه اخیر موارد بیشتری از این اختلال در گروه سنی فوق تشخیص داده می‌شود.  نمای بالینی این اختلال در کودکان و نوجوانان در اغلب موارد آتیپیک می باشد که با شکل کلاسیک بیماری در بزرگسالان کاملاً متفاوت است . برای مثال شروع ناگهانی و فازهای مشخص افسردگی یا خلق بالا اغلب مشهود نمی باشد و شروع تدریجی همراه با نوسانات سریع در خلق و رفتار حتی در طول یک روز مشاهده می‌شود. نمای بالینی این بیماری در نوجوانان اغلب شامل حملات ناگهانی، سریع و راجعه از تغییرات خلق، تحریک پذیری، پرخاشگری و رفتارهای بی مهابا می باشد. تفاوت ها در علائم بالینی بین کودکان و نوجوانان با بزرگسالان در حدی است که در نگرش نسبت به تشخیص بیماری در گروه سنی کودکان و نوجوانان تغییراتی ایجاد شده و دیدگاه کلی بر این است که به جای ا نطباق دادن بیمار با کرایتریای تشخیصی، هر بیمار بطور جداگانه و با علائم منحصر بفرد خودش و در بستر شرایط فردی و اجتماعی همان فرد در نظر گرفته شود . امروزه این نظریه مطرح شده که اختلال خلقی دوقطبی در کودکان و نوجوانان با نوع بزرگسالی در تداوم هم نبوده و یک بیماری واحد نمی باشند.  اختلال خلقی دوقطبی در کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد با سایر اختلالات روانپزشکی و بخصوص اختلالات رفتار تخریبی شامل اختلال نقص توجه بیش فعالی ، اختلال رفتار مقابله جویانه و اختلال سلوک همراه می‌باشد. انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی در مورد اختلال خلقی دوقطبی پذیرفته می شود.[1] proposal

[2] Master

[3] Psychology

[4] Bipolaraffective disorder

برچسب

Related Articles

Close