انجام پروپوزال ارشد عمران حمل و نقل

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

انجام پروپوزال[1] کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل[2] مدل تقاضای سوخت

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

انجام پروپوزال ارشد کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال ارشد کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال آماده برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

پروپوزال غیر تکراری کارشناسی ارشد عمران حمل و نقل مدل تقاضای سوخت

در حالي كه در سال 1379 مصرف سرانه بنزين به ازاي هر نفر به 224 ليتر افزايش و سرانه توليد ناخالص داخلي به 811 هزار ريال (18/4 درصد كاهش) تنزل كرده است، تا مصرف بنزين ارزش افزوده چنداني ايجاد ننموده و بيشتر به صورت غيرمولد مصرف شود. درصد در ايران 6/98 درصد از انرژي اوليه مربوط به عرضه نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي مي‌باشد. آمارهاي 6 ماهه سال 85 و مقايسه آن با سال هم 84 نشان مي‌دهد 99 درصد بنزين موتور در ايران در بخش حمل و نقل مصرف مي‌شود و سهم بنزين در كل مصرف انرژي كشور در سال 1381 ، 4.11 درصد و سهم آن در مجموع مصرف فرآورده‌هاي نفتي 24/4 درصد بوده است. دلايل عمده مصرف بالاي اين فرآورده در ايران پايين بودن قيمت، فرسودگي خودروها، بالا بودن مصرف خودروها، افزايش تعداد خودرو و فقدان يك الگوي مصرف است. اين شرايط موجب شده تا هر سال با سرعت نرخ، مصرف بنزين در كشور افزايش يابد. براساس آمار منتشر شده از سوي شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، مقايسه توليد واردات و مصرف بنزين موتور در 6 ماهه نخست سال‌هاي 83، 84 و 85 حكايت از اين دارد كه در سال 83 توليد، واردات و مصرف بنزين به ترتيب 4 ، 5.21 و 9.60 ميليون ليتر، در سال 84 نيز اين 3 متغير 41/5، 21/9 و 67/4 و در سال 85 اين نسبت 7.43 ، 24/4 و 74/4 ميليون ليتر بوده است. بنابراین ارائه مدلی بر تطبیق تطبیق مصارف سوخت در حوزه ناوگان حمل و نقل و تناسب آن با میزان  [1] Proposal

[2] Civil  

برچسب

Related Articles

Close