انجام پروپوزال ارشد عمران مدیریت ساخت

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام پروپوزال[2] کارشناسی ارشد[3] مدیریت ساخت[4] در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام سمینار و پروپوزال مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام پروپوزال مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام سمینار مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

سمینار و پروپوزال مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

سمینار و پروپوزال مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام سمینار و پروپوزال ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

سمینار و پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

سمینار کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام سمینار کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در مورد بازسازی پس از زلزله

برای دستیابی به یک سیستم جامع بازسازی پس از زلزله، همانگونه که در فصل دوم به آن اشاره شد، اول باید به دقت سیکل مدیریت بحران را شناسایی نمود و سپس برای مراحل مختلف این سیکل برنامه ریزی و سیاستگذاری نمود. مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران در کل شامل مرحله آمادگی، جوابگویی و امدارسانی و بالاخره مرحله بهبودی و بازسازی میباشد که هر یک از این مراحل خود به ریزفعالیتهای مختلف تقسیم شده و مراحل اصلی یاد شده را تکمیل می نماید. در ضمن باید توجه داشت که هر یک از فعالیتها به یک برهه از زمان وقوع حادثه مرتبط می باشند، بدین ترتیب مراحل زمانی قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و پس از بحران باید مد نظر باشد. اقدامات قبل از بحران، اقداماتی است که در طی یک برنامه چندساله حاصل می گردد و نیاز به مدت زمان و برنامه های درازمدت دارد. شروع بحران زمانی بسیار کوتاه می باشد که شهروندان یا مسئولین و افراد جامعه در این زمان متوجه آغاز بحران می گردند و عموما از دیدگاه انجام برنامه های عملیاتی زمان بسیار مهم و قابل ملاحظه ای می باشد. چه بسا توجه و دقت در این مرحله امکان کاهش زمان حین بحران را همراه داشته باشد. در مرحله بین بحران فعالیتها و ریزفعالیتهای بسیاری انجام می گیرد. به امید آنکه ابعاد فاجعه را به یک حد قابل قبولی تنزل داد. سپس مرحله پس از بحران می باشد که یک پروسه طولانی مدت برای بازگردانیدن اوضاع به حالت عادی می باشد. البته ناگفته نماند که این مرحله برای مدت زیادی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و همواره مسائل جانی، اقتصادی و روانی گریبان گیر این مرحله از کار می باشد. و لیکن پس از مدت زمان مناسب اوضاع به حالت اولیه سو قداده شده و سیکل برای رویارویی با سانحه دیگر آماده می گردد. بازنگری و ارزیابی سیاست ها، قوانین حاکم بر برنامه های مدیریتی در این مرحله از پروسه بحران بسیار حائز اهمیت بوده و توانایی کنترل اثرات سانحه بعدی را تا حد زیادی دارا می باشد. کشورهایی که از این مرحله استفاده بهینه نمی نمایند تقریبا همان کشورهایی هستند که در امر توسعه پایدار هیچ موفق نبوده و با زمینلرزه بعدی، اقتصاد و توان جامعه از بین می رود و همواره در یک سیکل توسعه ناپایدار بسر می برند…

 [2] Proposal

[3] Master

[4] Construction management

برچسب

Related Articles

Close