انجام پروپوزال ارشد معماری

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد معماری با موضوع کتاب

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد معماری با موضوع کتاب

پروپوزال کارشناسی ارشد معماری با موضوع کتاب

انجام پروپوزال ارشد معماری با موضوع کتاب

پروپوزال ارشد معماری با موضوع کتاب

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع کتاب

باتوجه به اینکه منابع انرژی های تجدید ناپذیر رو به اتمام می باشد و تخریب ناشی ازاستفاده این منابع به محیط زیست انکارناپذیر است اهمیت و جهت گیری طراحی معماری اینده نگر همسو با طبیعت بارویکرد پایدارقابلتامل است ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر بارویکرد توصیفی تحلیلی ارایه بازشناسایی مفهومی درنوع همراهی و همزیستی با طبیعت معماری پایداریا به عبارتی با بررسی دقیق مفهوم ترکیبی ازمعماری پایدار و اثرات روحی روانی طبیعت درفضاهای مطالعاتی کتابخانه ها به عنوان مراکز فرهنگی که می بایست فضای کارا و لازم را برای نیازهای مطالعاتی روحی و روانی کاربران شوق شادی لذت و… براورده سازد را بیان کند بطوریکه ارضای این نوع نیازها بی گمان ازطریق پیوند معماری با طبیعت قابل حصول می باشد بطور یقین این نوع نگرش به معماری را میتوان به خوبی درمعماری ایرانی اسلامی سنتی ملاحظه نمود.

برچسب

Related Articles

Close