منابع

بررسی تفاوت تیم و گروه

 

 

تفاوت تيم و گروه

ويژگي

گروه

تيم

ماهيت

دلخواه و قرار دادي ، نا هماهنگ و فاقد پيوستگي

با انگيزه ، پيوند محکم و اداره شده

چهار چوب زماني

مستمر

مقياس زماني مشخص

کارکد

کلي يا متعدد

تکليف ويژه و مشخص

اهداف

کلي ،‌متعدد يا مبهم

مشخص ، واحد و تعريف شده

مسئوليتها

کلي يا مشترک

تخصيص  دروني نقش ها و مسئوليتها

پاسخگويي

مبهم و توزيع شده

در راستاي اهداف عملکرد

ارتباط

ضعيف

ميزان بالاي کنش متقابل و وابستگي متقابل

پيوندها

علايق مشترک

اهداف و تعهد مشترک

انگيزش

ضعيف

قوي

عضويت

متنوع ، کنش هاي متعدد و نسبتا آزاد

انتخاب شده و يک دست يا مکمل

اندازه

بزرگ يا کوچک

نسبتا کوچک

جاي دادن عضو جديد

اختصاصي

سازماندهي شده

رهبري

ضعيف

شفاف و واضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب
Close