آموزش آنالیز SPSS

بررسی شرایط تحقق رگرسیون و بررسی شرط واریانس خطاها در SPSS

بررسی شرایط تحقق رگرسیون و بررسی شرط واریانس خطاها در SPSS

جلسات قبلی را می تونانید از طریق لینک‌های زیر مطالعه بکنید.

آموزش انتخاب نوع آزمون آماری در spss

انواع آزمون t در spss

آزمون t تک نمونه در spss

آموزش انتخاب نوع آزمون آماری در spss

تعیین نرمال بودن داده ها در spss

برای خود می‌توانید با مشاوران ما تماس حاصل کنید.

در این مبحث به بررسی مانده‌ها و خطاها در رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS می‌پردازیم. همانطور که می‌دانیم برای انجام رگرسیون در نرم افزار SPSS ابتدا باید داده‌های موجود توسط آزمون پیرسون مورد بررسی قرار گیرند و شرایط زیر بر آورده شوند.

خطاها باید نرمال باشند، بدین منظور باید:

امید ریاضی خطاها باید صفر باشد

واریانس خطاها ثابت باشد

بین خطاها همبستگی وجود نداشته باشد، یعنی کوواریانس خطاها برابر صفر باشد

متغیر وابسته y  باید دارای توزیع نرمال باشد.

متغیرهای مستقل دارای هم‌خطی نباشند. یعنی بین متغیرهای مستقل همبستگی معناداری وجود نداشته باشد.

برای تحقق شرایط فوق باید توجه داشت که خطاها در رگرسیون جزء پارامترهای اصلی بشمار می‌روند. در این بخش به بررسی خطاها می‌پردازیم.

 

بررسی ثابت بودن واریانس خطاها

برای این کار دوروش وجود دارد.

الف) بررسی ثابت بودن واریانس به روش نموداری:

برای بررسی برابری واریانسها می‌توان ازنمودار مانده ها در مقابل مقادیر پیش بینی شده استفاده کرد. روند آنالیز واریانس یک طرفه مقادیر مانده ها و مقادیر پیش بینی شده رامحاسبه نمی کند. برای محاسبه این مقادیر ازروند آنالیز واریانس دوطرفه استفاده می کنیم. به ترتیب زیر

Analyze→Genaral linear model→univariate

خطا در SPSS
خطا در SPSS

حال متغیر value رابه کادر dependent variable ومتغیر date را به کادرFixed Factor(s) منتقل کنید. روی مستطیل save کلیک کرده ودرقسمت‌های predicted values و Residuals گزینه unstandardized را انتخاب کنید. روی continue وبعد روی ok کلیک کنید. پنجره خروجی را ببندید. ملاحظه می کنید که متغیرهای pre_1 وres_1 درپنجره داده ها ظاهر شده اند که مقادیرپیش بینی شده و مانده ها رادرخود ذخیره کرده اند. حال برای رسم نمودار مانده ها در مقابل مقادیر پیش بینی شده روند زیر را طی کنید:

Graphs→scatter

نمودار اسکاتر در SPSS
نمودار اسکاتر در SPSS

گزینهsimple را انتخاب کرده و روی define کلیک کنید. متغیرres_1 را به کادر YAxis و متغیر pre_1 را به کادر XAxis منتقل کرده و روی ok کلیک کنید:

spss
spss

چون درنمودار نقاط شکل خاصی رانشان نمی‌دهند می توان فرض برابری واریانس‌ها راپذیرفت.

روش دوم

ب)بررسی ثابت بودن واریانس از طریق آزمون:

روند زیر را طی کنید:

Analyze→compare means→one-way Anova

متغیر value رابه کادر dependdent list ومتغیر date رابه کادر Factor منتقل کنید. روی مستطیل options کلیک کرده و در قسمت statistics گزینه homogeneity of variance test را انتخاب کنید. روی continue وسپس روی ok کلیک کنید.

در خروجی جدول test of homogeneity of variance رامی بینید.دراین جدول آماره لون ارایه شده است.df1 برابرتعدادسطوح متغیرفاکتورمنهای1 وdf2 برابرحجم داده منهای تعدادسطوح متغیر فاکتوراست.sig سطح معنی داری مشاهده شده رانشان می‌دهد که چون از05. بیشتراست، فرض برابری واریانس‌ها رامی پذیریم.

پس از این بررسی شرایط، به بررسی نرمال بودن خطاها خواهیم پرداخت که موضوع بحث بعدی را تشکیل خواهد داد.

برچسب

Related Articles

Close