منابع

منابع انجام پروپوزال رشته عمران حمل و نقل و ترافیک

منابع انجام پروپوزال رشته عمران حمل و نقل و ترافیک

1. آسيب شناسي پل هاي عابر پياده در سطح شهر تهران
2. آسيب شناسي تبليغات محيطي از منظر ترافيك بر مبناي ضوابط و مقررات پيشنهادي ساماندهي تابلوهاي شهري در سطح شهرداري منطقه يك (مطالعه موردي تلويزيون ميدان قدس، پاركوي، ميدان ارتش و استندهاي سه معبر اصلي بلوار كاوه، اندرزگو و فرمانيه)
3. آسيب شناسي حمل و نقل عمومي و خصوصي معلولين و جانبازان (مورد مطالعه شهرستان بيرجند)
4. آسيب شناسي راهبردهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مديريت مصرف سوخت در حمل ونقل عمومي بين شهري (جاده اي)
5. آشكارسازي اشياء رها شده و مشكوك در متروي تهران به كمك پردازش تصوير
6. آلودگي هوا و تأثيرات مترو در كاهش آن
7. آموزشهاي غيرمستقيم حمل و نقل در فضاهاي شهري تهران
8. آناليز حساسيت قيمت و تاثيرات آن در طراحي شبكه حمل و نقل همگاني
9. آينده پژوهي حمل و نقل عمومي در راستاي توسعه پايدار شهري
10. اثرات زيست محيطي اتوبوس هاي تندرو در مسير خط 5
11. اثرات عصبي رفتاري در كودكان ناشي از قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا وصدا ناشي از ترافيك
12. اثرسنجي افزايش سهم وسايل نقليه همگاني پرسرنشين بين شهري در كاهش تراكم ترافيك جادهها
13. اثرسنجي راهكارهاي مديريت تقاضا بر روي ترافيك شهر تهران
14. اجراي پايلوت مميزي زيست محيطي راههاي كشور
15. اجراي طرح خيابان كامل در ايران براي دستيابي به توسعه پايدار محله محور (نمونه موردي: خيابان ايران زمين محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداري تهران)
16. ارائه الگوي ارزيابي سامانه اتوبوسهاي تندرو (مطالعه موردي: خطوط سامانه اتوبوس هاي تندرو شهر تهران)
17. ارائه الگوي تصميم گيري جهت افزايش پايداري شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تكنيك فرايند تحليل شبكه اي (ANP)
18. ارائه روش اجرايي تدوين و پياده سازي سيستم ارزيابي عملكرد در سازمانهاي اتوبوسراني (مطالعه موردي: شركت واحد اتوبوسراني تهران)
19. ارائه روشي براي تعيين نرخ كرايه تاكسيهاي خطي، مطالعه موردي شهر تهران
20. ارائه روشي جديد براي ارزيابي كمي ايمني در تونل هاي راه
21. ارائه روشي كاربردي براي اصلاح خطوط اتوبوس پس از اجراي يك خط BRT، مطالعه موردي: شهر مشهد
22. ارائه سامانه پيشنهاد مسير چندمدي چندهدفه با استفاده از سيستم اجتماع مورچگان چندهدفه
23. ارائه متدلوژي نيازسنجي و امكان سنجي احداث پياده راهها (مطالعه موردي: خيابان شهيد دكتر آيتدر منطقه 8 شهرداري تهران)
24. ارائه متدولوژي اولويت بندي معابر مستعد جهت پياده راه سازي در سطح شهر تهران با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي خيابانهاي دكترآيت، ستارخان و ده ونك)
25. ارائه مدل آماري برآورد تعداد تصادفات سالانه تاكسي در شهرتهران
26. ارائه مدل اولويت بندي احداث تقاطع هاي غيرهمسطح بر اساس معيارهاي ترافيكي، زيست محيطي و اقتصادي
27. ارائه مدل به منظور اثرسنجي اعمال سنجش رمپ در معابر بزرگراهي به كمك نرم افزار شبيه ساز ترافيكي
28. ارائه مدل پيش بيني ميزان تخلفات رانندگان براساس جايگاه اجتماعي و رفتار ترافيكي
29. ارائه مدل تمايل به پرداخت كاربران جهت ورود به محدوده قيمت گذاري شده شهري (مطالعه موردي: محدوده طرح ترافيك تهران)
30. ارائه مدل لايه بندي خطوط اتوبوس بر مبناي ارزيابي به روش بكارگيري نرم افزار ArcGIS (مطالعه موردي: خطوط اتوبوس مناطق مركزي شهر تهران)
31. ارائه مدل مفهومي براي ساختار سازماني مديريت ايمني ترافيك شهري در چارچوب معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران
32. ارائه مدل مكانيابي پايانه هاي اتوبوس بين شهري با استفاده از روش P-Median (مطالعه موردي شهر تهران)
33. ارائه مدلهاي بررسي رفتار تغيير مسير رانندگان در مواجهه با اطلاع رساني لحظه اي تابلوهاي پيام متغير (VMS) در بزرگراه هاي شهر تهران
34. ارائه مدلي براي پيش بيني عملكرد روسازي با استفاده از روش احتمالاتي
35. ارائه مدلي جهت برنامه ريزي بهينه و سيستماتيك پروازهاي حج عمره در شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
36. ارائه مدلي مكاني براي تعيين پتانسيل گردشگري و بررسي تأثير آن در برنامه ريزي حمل و نقل (مطالعه موردي:شهر تهران)
37. ارائه معماري مفهوم يو منطقي سيستم هوشمند مديريت بهره برداري يكپارچه پيشنهادي در سامانه اتوبوسراني شهر تهران
38. ارائه نقشه اعتلاء فرهنگ ترافيك با تاكيد بر قشر موتور سواران
39. ارائه ي كنترل گر غيرخطي استاتيك بهينه براي كنترل رمپ (مطالعهي موردي: بزرگراه نيايش)
40. ارائه يك مدل بهينه طراحي محدوديت گردش در شبكه هاي شهري با تأكيد بر حل مسئله تخصيص ترافيك
41. ارائه يكروش هوشمند فازي براي جلوگيري از بر خورد وسيله نقليه با مانع
42. ارايه روش امكان سنجي اجراي خطوط برگشت پذير در معابر شهري و مطالعه موردي آن در كريدور همت
43. ارايه مدل بهينه امدادرساني و ارتباطات نهادها در شبكه هاي درون شهري
44. ارايه مدل چندهدفه براي اولويت بندي عمليات بهسازي روسازي راه (PMS) (مطالعه موردي استان تهران)
45. ارتقا سطح ايمني ترافيك و حمل ونقل از طريق فرهنگ سازي و آموزش رفتارهاي ترافيكي به كاربران راهها
46. ارتقاء كارايي تقاطع هاي چراغدار شرياني با استفاده از راهكارهاي غيرمتعارف
47. ارزيابي اثرات بلندمدت سياستهاي تركيبي در مديريت تقاضاي حمل ونقل (مطالعه موردي: كلان شهر مشهد)
48. ارزيابي اثرات كنترل تقاطعهاي با زمان بندي ثابت و هوشمند بر جريان ترافيك و آلودگي هواي شبكه ترافيكي درون شهري با استفاده از شبيه سازي
49. ارزيابي اقتصادي تاثير اتصال شهرك هاي اقماري به شهر تهران توسط سيستم قطار شهري
50. ارزيابي انطباق مدل هاي كلان ترافيك در جريانهاي همگن و مختلط
51. ارزيابي ايمني و اقتصادي پلهاي روگذر عابرين پياده و سهم استفاده از آنها (مطالعه موردي تهران)
52. ارزيابي پارامتر شيب در بكارگيري سيستم هاي حمل و نقلي انسان محور با استفاده از GIS (نمونه موردي منطقه 4 شهرداري تهران)
53. ارزيابي پايداري سيستم حمل ونقل مترو در شهر اصفهان
54. ارزيابي تاثير افزايش جمعيت سالخورده در سرعت حركتي عابرين پياده ايران
55. ارزيابي تجهيزات ايمني عابران پياده در خيابان هاي شهري (نمونه موردي: شهر كوهدشت )
56. ارزيابي جاي پاي اكولوژيك حمل و نقل شهرستان رشت
57. ارزيابي رفتار كودكان در هنگام عبور از عرض معابر به همراه والدينشان
58. ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل پايدار با استفاده از تلفيق روشهاي تصميم گيري گروهي AHP فازي محدود شده و VIKOR فازي اصلاح شده
59. ارزيابي شاخصها و استراتژي هاي پايداري در شبكه حمل و نقل شهري با استفاده از تكنيكهاي انتروپي و TOPSIS
60. ارزيابي علت تامه تصادفات به كمك مدل انتخاب گسسته
61. ارزيابي علل و عوامل عدم استفاده رانندگان حرفهاي وسايل نقليه سنگين از كمربند ايمني در ايران
62. ارزيابي عملكرد دستگاههاي حفار مكانيزه ساخت تونل (TBM) در شركتهاي قطار شهري در ايران
63. ارزيابي عملكرد و بهره وري و تعيين ساختار بهينه منابع و شاخصهاي عملكرد نواحي 15 گانه راه آهن جمهوري اسلامي ايران با استفاده از رويكرد ناپارامتريك
64. ارزيابي فني و اقتصادي طرحهاي تونل شهري در محيط نرم افزاري EMME/2 (مطالعه موردي تونل صياد شيرازي)
65. ارزيابي مسير بهينه دوچرخه در معابر شهري با رويكرد انسان محور (نمونه موردي مناطق 4،3،2 سنندج)
66. ارزيابي مشخصات طرح هندسي دسترسي ها و تقاطع هاي همسطح در ايمني جاده هاي برون شهري
67. ارزيابي معيار هاي مكان گزيني مسير هاي پيشنهادي دوچرخه سواري با استفاده از مدل AHP نمونه موردي : شهر يزد
68. ارزيابي مقايسه اي كيفيت صدور معاينه فني در مراكز مكانيزه شهرستان هاي مشهد و بيرجند
69. ارزيابي مقايسهاي و بررسي ميزان كارايينظام تعيين و دريافت عوارض مالكيت خودرو در شهر تهران
70. ارزيابي و اولويت بندي ايمن سازي محورهاي حادثه خيز كلان شهر شيراز مبتني بر روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
71. ارزيابي و گزينش سيستمهاي حمل ونقل پايدار شهري در حالت عدم قطعيت با استفاده از روش تركيبي AHP- VIKOR فازي، مطالعه موردي؛ شهر ياسوج
72. استفاده از استنتاج فازي سلسله مراتبي براي كنترل چراغ راهنما با توجه به داده هاي بهنگام
73. استفاده از بهينه سازي چندهدفي در تخصيص جريان ترافيك در حالت تقاضاي سفر متغير
74. استفاده از تشخيص پلاك مستقل از چرخش در سيستم حمل و نقل هوشمند
75. استفاده از روشهاي تصميم گيري AHP و VIKOR در سيستم اطلاعات مكاني براي مكانيابي جايگاه سوخت
76. استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم (WSN) در ناوگان حمل و نقل همگاني درونشهري
77. استفاده از فرصت كم نظير احداث شبكه ريلي منطقه اي براي اصلاح ساختار توسعه مجموعه هاي شهري كشور و مهار بحران حاشيه نشيني: مطالعه موردي تهران
78. استقرارسيستم حمل و نقل پايدار با تاكيد بر نياز كودكان در فضاي شهري (نمونه موردي سنندج)
79. اصلاح تابع تواتر موثر با استفاده از شبيه سازي زمان انتظار در ايستگاه همگاني
80. اعمال سياست كنترل دروازه اي شبكه بر اساس سنجش داخلي معابر
81. افزايش ايمني و كارائي در سيستم اتوبوسراني تندرو (BRT) (مطالعه موردي خط 1 اتوبوسراني تندرو شهر اصفهان)
82. افزودن قابليت اريابي سياست هاي مديريت عرضه و نقاضا و حساسيت نسبت به متغيرهاي اقتصادي در مدل سازي شبكه هاي حمل و نقل
83. اكولوژي جادههاي آسفالت مطالعه موردي: جاده قزوين- الموت- تنكابن
84. الاستيسيته تقاضاي سفر مدهاي حمل و نقل نسبت به هزينه و زمان سفر مطالعه موردي : شهر تهران
85. الگوريتم هوشمند براي طبقه بندي وسايل نقليه عبوري با استفاده از دوربين هاي نصب شده در كنار جاده
86. الگوريتمي فرايابنده براي مسئله طراحي شبكه حمل و نقل
87. الگوي اولويت بندي بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي مسير با توجه به مدلهاي طراحي شبكه
88. امكان سنجي اجراي طرح خيابان كامل در ايران براي دستيابي به توسعه پايدار محله محور (نمونه موردي: خيابان ايران زمين محله شهرك قدس منطقه 2 شهرداري تهران)
89. امكان سنجي ارائه معماري سيستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از زيرساخت محاسبات ابري در ايران
90. امكان سنجي اندازه گيري زمان سفر بزرگراهي با استفاده از سنسورهاي مبتني بر بلوتوث
91. امكان سنجي ايجاد شبكه دوچرخه درشهر نيشابور
92. امكان سنجي جايگزيني تقاطع لوزوي واگرا در مقابل تقاطع شهري تك نقطه اي توسط شبيه سازي ميكروسكوپيك
93. امكان سنجي فني بكارگيري قطارهاي طويل در شبكه حمل ونقل ريلي
94. امكان سنجي قابليت پياده محوري خيابان مدائن تهران
95. انتخاب شيوه هاي حمل ونقل در سفرهاي تحصيلي: فعال يا غير فعال
96. انتخاب يك شبكه يكپارچه دوچرخه بر مبناي شاخص هاي كلان و خروجي هاي نرم افزار EMME/2 در شهر تهران
97. انرژي و دفاع غيرنظامي در شبكه هاي حمل ونقل هاب وكمان
98. اولويت بندي خطوط اتصال كلان شهرتهران به شهرهاي حومه اي به وسيله خطوط سريع السير ريلي با استفاده ازنرم افزار EMME/2
99. اولويت بندي گزينه هاي غيرهم سطح سازي تقاطع ها به كمك روشهاي تصميم گيري چند معياره
100. اولويت بندي نواحي ترافيكي در محدوده زوج و فرد شهرتهران به منظور قيمت گذاري پاركينگهاي حاشيه اي

منابع انجام پروپوزال - انجام پروپوزال
منابع انجام پروپوزال – انجام پروپوزال

101. اهميت اندازه ي مجموعه هاي انتخاب ِتوليد شده در تخصيص ترافيك تصادفي مسير- مبنا
102. ايمني در معابر شهري با استفاده از بازرسي ايمني راه ( مطالعه موردي شهر مشهد)
103. بازنگري راهبردي در طراحي فضاهاي شهري پياده محور با تاكيد بر كاهش آلاينده هاي شهري
104. برآورد امنيت سيستمهاي مبتني بر RF TAG با كاربرد در حوزه مديريت ترافيك شهري
105. برآورد پارامترهاي ترافيكي تقاطعات چراغدار در شهر تهران
106. برآورد تابع تقاضاي بار در راه آهن ج.ا.ايران و پيش بيني ميزان تقاضا مبتني بر طراحي سناريو قيمت سوخت
107. برآورد تاثير سامانه ي هوشمند تطبيق سرعت (ISA) در كاهش تصادفات فوتي موتورسيكلت در كلان شهر قم
108. بررسي ابعاد مختلف كاربست رويكرد توسعه مبتني بر حمل و نقل (TOD) در كلانشهرها و شهرهاي جديد
109. بررسي اثر احداث خطوط ويژه اتوبوسراني (BRT) بر ميزان انتشارآلاينده ها
110. بررسي اثر تغيير الگوي ترافيك بين روز كاري و روز تعطيل بر پخش آلايندگي مونوكسيدكربن
111. بررسي اثر جنسيت بر تصافات از طريق رفتارهاي غلط رانندگي و نوع شخصيت راننده
112. بررسي اثرات اجتماعي-اقتصادي تسريع پروژه هاي عمراني شهري مطالعه موردي پروژه شهيد همت اصفهان
113. بررسي اثرات احداث سامانه BRT بر بهبود روند زندگي شهريدر تهران (مطالعه موردي:مسيرآزادي-تهرانپارس)
114. بررسي اثرات خودروهاي سنگين بر خرابي راههاي برون شهري
115. بررسي اثرات زيست محيطي خطوط وسائل نقليه با ظرفيت بالا (HOV) در بزرگراهها- مطالعه موردي بزرگراه شهيد همت تهران
116. بررسي اثرات قيمت گذاري حمل و نقل بر افزايش ايمني در ترافيك
117. بررسي اجزاي كليدي شكل گيري توسعه حمل و نقل محور پيرامون ايستگاه مترو ميدان شهيد عليخاني ملك شهر اصفهان
118. بررسي ارتباط بين شخصيت، نگرش به ايمني و رفتار هاي مخاطره آميز در شاغلين موتورسيكلت در شهر تهران
119. بررسي ايمني حمل مواد خطرناك در خطوط ريلي و جاده اي كشور با رويكرد ارزيابي ريسك
120. بررسي تاثير آلودگي ذرات معلق (PM10 و PM2.5 و PM1) منتشره از ترافيك شهري بر كيفيت هواي داخل ساختمان هاي اداري شهر تهران
121. بررسي تاثير الگوي رانندگي بر ميزان آلايندگي توليدي توسط خودروها در شهر تهران
122. بررسي تاثير سيستم پرداخت جاده اي بر ترافيك در بزرگراه هاي درون شهري به روش مقايسه زوجي و آناليز انتخاب گسسته (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
123. بررسي تاثير طرحهاي ايمن سازي جادهاي در استان خوزستان با در نظر داشتن تاثيرآنها بركاهش تصادفات در محور اهواز-سوسنگرد
124. بررسي تاثير فاكتورهاي شرايط روشنايي طبيعي مسير و شرايط جوي و آب و هوايي،در پيش بيني تعداد تصادفات وسايل نقليه سنگين (مطالعه ي موردي آزادراه كرج-قزوين)
125. بررسي تاثير هندسه راه و حجم ترافيك بر روي نرخ تصادف در جاده هاي روستايي استان ايلام
126. بررسي تأثير آموزش كنترل خشم بركاهش علائم خشونت در رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري
127. بررسي تأثير نظام پيشنهادها در فرآيند توسعه و بهبود مديريت مشاركتي شركت بهره برداري متروي تهران
128. بررسي تحليل فضايي تصادفات درون شهري و عوامل مؤثر انساني در آن با استفاده از مدل ويكور و GIS (مورد مطالعه: شهر زنجان)
129. بررسي تحليلي آمار تلفات عابران پياده برمبناي پارامترهاي مختلف و ارزيابي اثربخشي اجراي طرح ارتقاي ايمني عابران پياده
130. بررسي تراز معادل صدا با وضعيت ترافيكي در ناحيه 3 منطقه 12 شهرداري تهران (محدوده ترافيكي بازار بزرگ تهران )
131. بررسي تطبيقي الگوي تعيين عوارض ساليانه استفاده از خودرو در ايران و سايركشورهاي پيشرو
132. بررسي تطبيقي سامانه متروي تهران با متروي توكيو
133. بررسي تغييرات سرفاصله زماني در لحظه تغيير باند
134. بررسي جايگاه دوچرخه سواري در حمل و نقل پايدار شهري در ايران
135. بررسي چگونگي تأثيرگذاري مشخصات فني خودروهاي سواري بر مهمترين آلاينده هاي موجود در هواي شهر تهران
136. بررسي راهكارهاي توسعه دوچرخه سواري در كلان شهرها، مطالعه موردي شهر تهران
137. بررسي راهكارهاي مختلف الگوسازي بزرگراه ها و ارايه دو راهكارهوشمند مدل سازي بر پايه ويونت
138. بررسي راهكارهاي مناسب جهت افزايش ظرفيت گلوگاههاي ريلي كشور
139. بررسي روش انتخاب سيستم هاي حمل و نقل عمومي مناسب
140. بررسي روند استاندارد مطالعه، تحليل و اصلاح نقاط حادثه خيز مطالعه موردي انتهاي شرقي بزرگراه ارتش
141. بررسي زندگي پياده و وضعيت آمدوشد شهري با تاكيد بر حمل ونقل انسان محور (مورد: شهر رشت)
142. بررسي سازوكارهاي خنثي سازي جرائم راهنمايي و رانندگي ( مطالعه اي درباره تيپ شاسي توجيه تخلف )
143. بررسي سه عامل: بافت،عمر و دماي روسازي بر سطح صدا ناشي از اثر متقابل تاير و روسازي
144. بررسي سهم حمل و نقل سيمان در جاده هاي برون شهري ايران در آلودگي هوا با استفاده از GIS
145. بررسي سياست هاي مديريت تقاضاي حمل ونقل در سفرهاي كوتاه كاري به محدوده مركزي شهر تهران
146. بررسي سيستم هاي الكترونيكي خودرو در تصادفات و ارائه مدل نوين جهت تحليل اقتصادي از روش تعيين فايده به هزينه اين سامانه ها
147. بررسي علل عدم رعايت مقررات راهور توسط موتور سواران از ديدگاه كارشناسان در شهرستان شيراز
148. بررسي عملكرد شبكه جادهاي و ريليدر بحران زلزله تهران با استفاده از مدلسازي رياضي و حل آن با نرم افزار GAMS
149. بررسي عملكرد هليكوپترهاي امدادرسان و امكان سنجي به كارگيري گسترده آنها در كشور
150. بررسي عوامل ساماندهي تردد موتورسيكلت ها در شهر تهران
151. بررسي عوامل مؤثر برتصادفات ترافيكي وسايل نقليه موتوري سنگين (نمونه موردي مناطق 15،4 و 21 شهر تهران در سال 89-1390)
152. بررسي قوانين و مقررات در خصوص انتخاب، طراحي و نصب تابلوهاي انتظامي در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي ساير كشورها و معرفي نقايص و كاستيهاي موجود
153. بررسي كشش سهم مسافر اتوبوسهاي درون شهري نسبت به متغيرهاي هزينه و سطح سرويس با استفاده از رويكرد رجحان بيان شده: مطالعه ي موردي شهر تهران
154. بررسي كيفي تاثير عدم اجراي تقاطعهاي غيرهمسطح همزمان با اجراي مسيرهاي بزرگراهي بر انتظار راننده از مسير
155. بررسي كيفيت خدمات سامانه اتوبوس هاي تندرو (BRT) با استفاده از مدل SERVQUAL (نمونه موردي خط 3 سامانه اتوبوسهاي تندرو (BRT) كلانشهر تهران)
156. بررسي معيارهاي مورد استفاده در ارزيابي طرح هاي حمل و نقل عمومي شهري
157. بررسي ميزان جذب سفر مراكز تجاري مقياس شهر، خارج از محدوده مركزي (نمونه موردي: مجتمع تجاري الماس شرق- مشهد)
158. بررسي ميزان وابستگي و پيوند عملكردي ميان شهر ساري (مركز استان مازندران) و ساير شهرهاي استان با استفاده از روش زماني و مدل جاذبه نيوتن
159. بررسي نتايج بكارگيري طرح دوچرخه همگاني در شهرداري منطقه 8 تهران (منطقه پايلوت كارگاهي )و ضرورت گسترش آن به كل شهر
160. بررسي نقش انواع جريمه هاي ترافيكي در كاهش تخلفات با استفاده از تجربيات 7 كشور دنيا
161. بررسي نقش توزيع و تنوع كاربري ها بر دستيابي به حمل و نقل پايدار (نمونه موردي: دو محدوده شهري شيراز)
162. بررسي نقش زمان بندي چراغ در هماهنگ سازي تقاطعات چراغ دار توسط روش هاي وبستر و اكسليك
163. بررسي نقش فرهنگ سازي و آموزش شهروندان در افزايش سهم حمل و نقل عمومي
164. بررسي و ارزيابي زمانهاي امداد رساني تصادفات ترافيكي (مطالعه موردي شهر تهران)
165. بررسي و ارزيابي مدل هاي يكپارچه كاربري زمين و حمل و نقل به منظور استفاده براي شهر تهران
166. بررسي و رتبه بندي شاخصهاي اعتماد الكترونيكي به فناوري NFC در سازمان حمل و نقل عمومي استان همدان
167. بررسي و مقايسه تاثير پديده شهر نشيني بر آلودگيهاي محيط زيست در كشورهاي درحال توسعه منتخب
168. برنامه ريزي راهبردي توسعه حمل و نقل عمومي ويژه معلولين در شهر-نمونه موردي شهر مقدس مشهد
169. برنامه ريزي و ساماندهي حمل و نقل و ترافيك شهري با استفاده از نرم افزار GETRAM (نمونه موردي: بافت مركزي شهرهمدان)
170. بكارگيري اطلاعات جغرافيايي داوطلبانه (VGI) در راستاي توسعه SDI در حوزه حمل و نقل
171. بكارگيري تكنيك هم جوشي داده ها در تخمين زمان انتظار خودرو جهت سوختگيري
172. بكارگيري روش تحليل همايي براي تعيين شبكه مناسب قطار شهري (مطالعه موردي:شهر تهران)
173. بهبود رفتار رانندگان خودروهاي سنگين با اصلاح شرايط و ساختار سيستم اعطاي گواهينامه
174. بهينه سازي خدمات حمل و نقل كانتينري در بنادر جنوبي كشور (مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي)
175. بهينه سازي سرويس حمل ونقل كاركنان صنايع بزرگ با استفاده از نرم افزارهاي Arc GIS و TransCAD مطالعه موردي : مجتمع فولاد مباركه اصفهان
176. بهينه سازي كلوني مورچه براي پراكندگي مسيريابي ترافيك
177. بهينه سازي مسئله طراحي شبكه ي وابسته به زمان با استفاده از روش سيستم كلوني مورچه ها – نمونه مطالعاتي: سمنان
178. بهينه سازي مسيرهاي اتوبوس راني با استفاده از الگوريتم مورچگان ( مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني شهرضا)
179. بهينه سازي مكانيابي حسگرهاي كنترل كننده مرزها با توجه به وضعيتهاي مختلف شبانه روز
180. پرداخت پارامتر پراكندگي ساده و ساختاربندي شده در مدلهاي تصادفي تك متغيره ي انتخاب مسير
181. پياده مداري و طرح جامع پياده روي
182. پيش بيني چگالي جريان ترافيك جاده هاي شيبدار با استفاده از مدل هاي رياضي
183. پيش بيني زمانسفر خودروها در مسيرهاي برون شهري با استفاده از داده كاوي در سيستم اطلاعات مكاني
184. پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك با استفاده از اطلاعات متقابل در حضور ازدست دادن داده ها
185. پيش بيني كوتاه مدت جريان ترافيك با استفاده از شبكه هاي عصبي و پيش بيني بلند مدت
186. تاثير عملكرد انواع رمپهاي خروجي بر ايمني آزادراه ها در نواحي تاثير واگرايي (مطالعه موردي آزاد راه هاي استان تهران)
187. تأثير BRT بر روي توسعه پايدار شهري و رضايت مندي مردم (مطالعه موردي:خط يك BRT تهران)
188. تأثير شرايط آب و هوايي بر ميزان آلودگي ذرات معلق در شهر تهران
189. تأثير فرهنگ ايمني سازمان در بروز تصادفات در ميان رانندگان شاغل اتوبوسراني
190. تأثيرات تغييرات خطوط اتوبوس برافزايش ترافيك شهري
191. تجربه خواب آلودگي و رابطه آن با تصادفات جاده اي
192. تجزيه و تحليل اثر تراكم دسترسي ها بر ميزان ظرفيت جاده هاي برون شهري
193. تجزيه و تحليل كلوني هاي شهري مشهد به روش خوشه بندي و با كمك آزمونهاي آماري
194. تحليل اثربخشي اقدامات كم هزينه ايمن سازياز ديدگاه رانندگان وسايل نقليه
195. تحليل ارتباط سهم حمل و نقل ريلي و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل جاده اي
196. تحليل اقتصادي پل هاي عابر پياده بر كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي هوا
197. تحليل پويايي هاي عوامل موثر بر آلودگي هواي تهران با استفاده از رويكرد پويايهاي سيستم
198. تحليل تاثير پراكن شكاربري ها و اختلاط كاربري بر رفتار سفر در كلانشهر شيراز
199. تحليل چند معياره و چند رده اي شبكه هاي حمل و نقل با استفاده از مدل هاي Mixed GEV : مباني نظري و متدلوژي
200. تحليل رگرسيوني اثر ترافيكي حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع هاي چراغ دار (مطالعه موردي : تقاطعهاي شهر اصفهان)

 

برچسب

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close