منابع

منابع و موضوعات کارشناسی ارشد معماری 1

منابع زیر برای توسعه و اضافه کردن جنبه نوآوری پیشنهاد می‌شوند

طراحی فضاهای فرهنگ محور (مسجدو … )

بررسی تزئینات کاربندی

طراحی فضای آموزشی حلقه مفقوده (باید رویکردی جهت یافتن حلقه معماری مدرن و سنتی ارائه شود).

رویکرد فضا- زمان  در معماری

با توسعه حوزه‌های فوق می‌توانید موضوعاتی در خور تحقیق بدست آورید

 

 

Related Articles

Close