منابع

منابع پیشنهادی برای انجام تحقیقات و پروپوزال های متالوژی

منابع پیشنهادی برای انجام تحقیقات و پروپوزال های متالوژی

1. آناليزشكست اتصالات فلكسيبل انتقال گازسوختني به رفورمرواحداحيامستقيم مجتمع فولادهرمزگان
2. آناليزنرم افزاري الگوهاي كيكوچي و تعيين اختلاف جهت گيري دانه ها دريك فولادنانوساختار
3. اتصال دهي آلياژ آلومينيوم برنز بروش نيمه جامد اغتشاشي
4. اتصال لبه روي هم فلزات سبك آلومينيوم و منيزيم با روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي fsw و بررسي اثرمتغيرهاي جوشكاري برخواص اتصال
5. اثر اكسيد سريم بر مقاومت به سايش، ضريب اصطكاك وريزساختار پوشش هاي پايه نيكل ساخته شده به روش پاشش شعله
6. اثر چرخه كاري بر خواص سطحي فولاد گرم كار در نيتراسيون پلاسمايي به روش معمولي و توري فعال
7. اثر حرارت ورودي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و جنب ههاي ريزساختاري اتصالات متجانس آلياژ آلومينيم5083
8. اثر عمليات ترمومكانيكي بر كرنش بازيابي آلياژ حافظه دارNi50Ti40Hf10
9. اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانه Al-0.2wt%Zr
10. اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانهAA 5754
11. اثر متغيرهاي ريخته گري گردابي بر خواص و ريزساختار نانوكامپوزيت A1-B4C
12. اثر مقدار هافنيوم بر دماي استحاله و ريزساختار آلياژهاي حافظه دار دماي بالا Ni-Ti-Hf
13. اثر ميزان كاربيد سيليسيم بر استحكام وشوك پذيري فوم آلومينايي
14. اثربكارگيري كاتاليست هايه دوگانه فلزي نشانده شده بربستردي اكسيدتيتانيوم برخواص فيزيكي كيفيت و ابعادنانولوله هاي سنتز شده به روش رسوبگذاري ازفاز بخارشيميايي حرارتي
15. اثردماي حمام درتشكيل پوشش نانولايه Ni-P روي نانوذرات B4C
16. اثرريزساختارهاي مختلف بررفتارخستگي فولادابزارسردكار DIN1.2210
17. ارائه يك معادله رفتاري وابسته به كرنش براي تغييرشكل داغ آلومينيوم
18. ارايه رابطه براي طراحي محفظه واكنش درفرايند نشكن سازي منيزيم درراهگاه باتوجه به شرايط حلاليت آلياژ كروي كننده درون توده مذاب
19. ارتباط بين سختي اندازه آخال و حدخستگي درفولادهاي آلياژي
20. ارزيابي چسبندگي پوشش كنترل حرارتي سياه پلي اورتاني واثرعوامل مختلف برآن
21. ارزيابي خواص ساختاري ومغناطيسي نانوذرات فريت باريم نوع -Z آلاييده شده بامنگنز نيكل ومس توليدشده به روش هم رسوبي
22. ارزيابي خواص مكانيكي بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت- فورستريت تهيه شده به روش زينترينگ دو مرحله اي
23. ارزيابي خواص مكانيكي بيوكامپوزيت هاي منزيم فلوئورآپاتيت ـ آلومينا درشرايط بهينه تف جوشي دومرحله اي به دست آمده توسط روش تاگوچي
24. ارزيابي خواصمكانيكي و ريز ساختار فريم هوايي توليد شده به روش Saddle forging
25. ارزيابي رفتارخوردگي چدن خاكستري بااستفاده ازآلياژسازي سطحي بافروسيليسيم ازطريق فرآيندTIG
26. ارزيابي ريزساختارسوپرآلياژ پايه نيكل Inconel 713C ريخته گري دقيق شده براي پره توربوشارژر

منابع پروپوزال
منابع پروپوزال

27. ارزيابي ساختاروخواص مغناطيسي نانوذرات هگزافريت نوع W آلاييده شده باكاتيون هاي روي، نيكل وكبالت
28. ارزيابي ساختاري تركيبات Mo-Ni-Siدر فرايند آلياژسازي مكانيكي
29. ارزيابي فرآوري اولتراسونيك غيرپيوسته برخواص ساختاري ومكانيكي نانوكامپوزيت ريختگي آلياژ آلومينيوم A413
30. ارزيابي مقاومت به خوردگي روكش كامپوزيتي استلايت 6-كاربيدبورتوليد شده به روش جوشكاري GTAW
31. ارزيابي و مقايسه انرژي مصرفي براي توليد يك تن مس در فرآيندهاي مختلف صنعتي موجود
32. ارزيابي وپيش بيني سختي فولادCK60 درطي عمليات حرارتي بازپخت به كمك الگوريتم فازي
33. استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني سختي نانوكامپوزيت هاي آسياب شده Al-MWCNT
34. اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي رزين اپوكسي فنول نوولاك واپوكسي كروزول نوولاك برپايه رزين پلي استرغيراشباع و مقايسه نانوذرات سيليس واكسيدتيتانيوم جهت استفاده درپوشش هاي صنعتي
35. اصلاح سطحي نانوذرات بيوگلاس به منظورافزايش استحكام داربست زيستي زيست تخريب پذير
36. اصلاح شيميايي ريزساختار آلياژ Al-0.7Feتوسط افزودن تركيبي از سديم و موليبدن به مذاب در فرآيند ريختهگري درقالب ماسهاي
37. اندازه گيري تنش پس ماند و بهبود عمر خستگي آلياژ ۲۰۲۴ آلومينيوم مورد استفاده در صنايع هوايي با استفاده از فرايند ساچمه زني
38. ايجاد پوشش آلومينيوم بر روي فولاد كربني به روش جامد وبررسي خواص آن
39. ايجاد پوشش پلي آنيلين روي فولاد زنگ نزن 316 و مطالعه خواص خوردگي آن در محيط اسيدي
40. ايجاد پوشش كامپوزيتي Ni-P-Nano ZrO2 به روش الكترولس و بررسي مقاومت به سايش و خوردگي آن
41. ايجاد پوشش نانوساختار TiAlNبه روش رسوبگذاري شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسما و مقايسه خواص آن با پوشش TiN
42. ايجاد ساختارهاي نانو،آمورف و كروي شكل كربني با آسياكاري گلوله اي پرانرژي كربن فعال
43. ايجادلايه سطحي برپايه Al-Cu بصورت درجابرورق Al-2024 بااستفاده ازيك روش هيبريدي برپايه نوردتجمعي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
44. بدست آوردن ثوابت تخمين عمرخزشي به منظور تخمين عمرباقيمانده سوپرآلياژ پايه نيكل IN 713C
45. بررسي اثر اتمسفر محفظه آسيا در توليد دي سيليسايد موليبدن به روش آلياژسازي مكانيكي با سازوكار واكنش خوداحتراقي
46. بررسي اثر اندازه حفرات و ميزان كاربيد سيليسوم پيش فرم برخواص كامپوزيت با فاز پيوستهCu/Al2O3-SiC
47. بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ استبرق در ممانعت از خوردگي فولاد ساده كربني در محيط خنثي3/5%NaCl
48. بررسي اثر پارامتر هاي ريخته گري نيمه جامد به روش همزدن مكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
49. بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
50. بررسي اثر پوشش نانوكريستال سه تائيNi-W-Coبر روي خواص خوردگي سايشي فولادSt 24 و بررسي اثر سرعت سيال روي خوردگي سايشي اين پوشش
51. بررسي اثر تغذيه محوري بر جريان ماده در فرآيند آهنگري تزريقي
52. بررسي اثر چگالي و اندازه حفرهها بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست پليلاكتيكاسيد مورد استفاده در مهندسي بافت
53. بررسي اثر دما و زمان آبكاري الكتريكي بر رفتار خوردگي آندهايPt/Nbدر محيط هاي كلر – قليا با استفاده از روش امپدانس الكتروشيميايي
54. بررسي اثر دماهاي مختلف تنش زدايي بر ريزساختار و چقرمگي ضربه ورق هاي جوشكاري شده به روش SMAW از جنس فولادASTM A 517
55. بررسي اثر دماي آستنيته و سرعت سردشدن بر خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژي واناديم-تيتانيم دار
56. بررسي اثر دماي آنيل بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ Fe-48%Ni
57. بررسي اثر دماي زينتر بر خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزي تهاي مس- زيركونياYSZ -8توليد شده به روش متالورژي پودر
58. بررسي اثر دماي زينتر بر ريزساختار و فاكتور كيفيت سراميكهاي دي الكتريك مايكروويو با تركيب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3
59. بررسي اثر غلظت ممانعت كننده بنزوتريازول بر روي رفتار خوردگي پوشش نانو ساختار هيبريدي پايه آلومينيومي
60. بررسي اثر كسر حجمي تقويت كننده بر رفتار سايش خشك نانوكامپوزيت Al/SiCp
61. بررسي اثرات خوردگي خستگي روي آلياژ7075-T73 آلومينيوم
62. بررسي اثرات زاويه انحراف ابزار بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
63. بررسي اثرات نرخ كرنش روي رفتارمكانيكي ورقهاي فلزي با ساختارF.C.C به كمك تئوري پلاستيسيته كريستالي
64. بررسي اثرات ولتاژ باياس بر تركيب شيميايي، ريزساختار و خواص مكانيكي پوشش نانوساختار TiAlN
65. بررسي اثرpH بر شكل نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ سياهدانه
66. بررسي اثربازدارندگي تري اتانول آمونيوم استات روي خوردگي فولادكربني Ck45 درمحيط شبيه سازي شده ي سيستم خنك كننده
67. بررسي اثرپارامترهاي دما و زمان درفرآيندنيتروژن دهي پلاسمايي روي مقاومت سايشي و خوردگي فولادDIN 1.5622
68. بررسي اثرپارامترهاي رسوب دهي الكتريكي برمكانيزم جوانه زني و رشدپوشش هاي منگنز ـ مس
69. بررسي اثرپارامترهاي فرآيند نيمه جامدناشي ازگازبرريزساختاروخواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
70. بررسي اثردما وبارهاي اعمالي برروي تغييرشكل لب برگردان كوره قوس الكتريكي واحدفولادزاسزي سباباشبيه سازي المان محدود
71. بررسي اثرريزساختارهاي مختلف بررفتاركششي ومكانيزم شكست فولادابزارسردكارDIN 1.2210
72. بررسي اثرسرعت چرخش ابزاردرجوشكاري همزن اصطكاكي FSW برريزساختاروخواص مكانيكي اتصال درفولادهاي TRIP
73. بررسي اثرغلظت حمام آبكاري الكتريكي برروي ريزساختارنانوسيم هاي آلياژي كبالت ـ نيكل رسوب داده شده با جريان متناوب درداخل تمپليت اكسيدآندي آلومينيوم AAO
74. بررسي اثرفرايند ترمومكانيكي برخواص مكانيكي كابل فولادي پيش تنيده
75. بررسي اثركاهش ضخامت درنوردسردوآنيل روي ساختاروخواص مكانيكي آلياژTi-6Al-4V
76. بررسي اثركبالت درفرايندتوليدتركيب بين فلزيNiAlنانوساختاربه روش آلياژسازي مكانيكي
77. بررسي اثركسرحجمي واندازه ذرات HA برخواص مكانيكي كامپوزيت PEEK/HA
78. بررسي اثرنيروي موئينگي برتفجوشي فازمايع آلياژCu-28Zn باتغييردماي تفجوشي
79. بررسي افزايش استحكام اتصال غيرمشابه منيزيم به آلومينيوم درفرآيند جوشكاري لبه روي هم اصطكاكي اغتشاشي FSLW باتغيير موقعيت ورق
80. بررسي امكان ساخت كامپوزيت آلومينيم-الياف كربن به روش متالورژي پودر و چگالش آن به وسيله اكستروژن داغ
81. بررسي پارامترهاي ريزساختاري كامپوزيت زمينه Ti-6Al-4V تقويت شده با بوريدتيتانيوم درجاتشكيل شده به روش متالورژي پودر
82. بررسي پارامترهاي موثربربهبود رفتارزينتربدون فشارخواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت فوق دمابالاي ZrB2-SiC
83. بررسي تاثير افزودن آلومينيوم و عمليات حرارتي بر خواص ساختاري و مغناطيسي در آلياژ نرم مغناطيس اشباع بالا
84. بررسي تاثير افزودن نانورس و پارامترهاي فرآيند برروي خواص ساختاري و مكانيكي فوم توده اي نانوكامپوزيتABS-نانورس به روش تاگوچي
85. بررسي تاثير افزودن نيوبيوم بر مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴ تهيه شده به روش متالورژي پودر
86. بررسي تاثير پارامترهاي فرايند جوشكاري قوسي با گاز محافظ روي پديده پاشش جوش در اتصالات فولاد St37-2
87. بررسي تاثير تعداد پاس در فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر توزيع ذرات تقويت كننده و رفتار تريبولوژيكي كامپوزيت سطحيAl7075/SiC
88. بررسي تاثير چرخش بين پاسي ورق در روش موج دار و صاف كردن پياپي بر خواص مكانيكي آلومينيوم 1050
89. بررسي تاثير حضور نانو ذرات آلومينا بر رفتار سيلاني فيداستوك كامپوزيت زمينه آلومينيوم با كاربرد در فرآيندقالبگيري تزريقي پودر
90. بررسي تاثير ريز ساختار فاز زمينه بر سختي پودرهاي نانوكامپوزيتي Al/SiC
91. بررسي تاثير زمان آستنيته كردن بر ميزان سختي و رفتار سايشي فولاد 1/3505
92. بررسي تاثير زمان و دماي عمليات حرارتي انحلال بر ريزساختار و سختي سوپرآلياژIN 100
93. بررسي تاثير عنصر استرانسيوم بر اكسيداسيون استاتيك و ديناميك در مذاب آلومينيوم با خلوص تجاري
94. بررسي تاثير فرايند همزن اصطكاكي در ساخت فوم آلومينيومي بهروش ARB
95. بررسي تاثير فيلمهاي اكسيدي دوگانه محبوس بر مكانيزم سايش لغزشي آلياژهاي Al-Si در شرايط ريختگي و عمليات حرارتي
96. بررسي تاثير كسر حجمي ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Al/B4C-TiC
97. بررسي تاثير متغيرهاي آبكاري غير الكتريكي بر ميزان و شرايط رسوب نيكل بر روي فوم پلي اوراتان
98. بررسي تاثير ميزان پودر Mg بررفتارسايشي كامپوزيت هاي نانوساختارAl-Mg توليد شده به روش نورداتصالي تجمعي ARB
99. بررسي تاثير ميزان مادهي احيا كننده بر سنتز نانوذرات مغناطيسي جانشانيشده با منيزيم به روش هيدروترمال
100. بررسي تاثير ناخالصي آهن و كلرايد بر حمام مس اسيدي و كروم براق و حذف ناخالصي آهن از حمام مس اسيدي با افزايش Ph

برچسب

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close