منابع

منابع پیشنهادی برای انجام پروپوزال و تحقیقات در ارتباط با محیط زیست

منابع پیشنهادی برای انجام پروپوزال و تحقیقات در ارتباط با محیط زیست

1. آب شيرين كن خورشيدي با طراحي جديد در صفحه جاذب
2. آزادسازي مواد آلي موجود در لجن عبور كرده از هاضم بي هوازي وتوليد سوخت زيستي
3. آناليز عملكرد ترموديناميكي نيروگاه گازي رودشور
4. آيا امكان استفاده از لجن فاضلاب شهري جهت توليد بيواتانول وجود دارد؟
5. اثر تزريق گاز در پراكندگي نانواكسيد فلزات Cu-Zn-Al روي پايه زئوليتي جهت استفاده در توليد سوخت سبز از گاز سنتز
6. اثر دما بر روي پارا مترهاي الكتريكي سلول هاي آفتابي پلي كريستال سيليكون
7. اثر سرعت چرخش بر توليد بيوديزل در راكتور بستر چرخان توسط سلول كامل
8. ارائه رابطه تجربي براي دماي سطح سلول هاي خورشيدي فتوولتايي بر حسب دمايمحيط در شرايط بهينه
9. ارائه روشي جديد براي كنترل ولتاژ/فركانس منابع انرژي تجديدپذير
10. ارائه ي مدل يخچال مگنتوكالريك جامد
11. ارتقاء توان حرارتي مشعل متخلخل
12. ارزيابي اقتصادي توليد سوخت زيستي از گونه گياهي نوروزك (Salvia lerifolia)
13. ارزيابي راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با مدار بسته هوا دهي براي تصفيه فاضلاب هاي آلوده به مواد آلي فرار
14. ارزيابي قابليت اطمينان و ارزش اقتصادي سيستم قدرت مستقل كوچكبا منابع تجديدپذير در مناطق ييلاقي شهرستان مهد ي شهر
15. استفاده از انرژي باد براي بكارگيري پمپ هاي بادي در شهرستان شوشتر
16. استفاده از خاكستر استخوان به عنوان جاذب زيستي موثر در حذف فلزات سنگينآبهاي آشاميدني و نمونه هاي حقيقي و بررسي ايزوترمهاي جذبي آنها
17. استفاده از سيستم هاي بهينه جهت كاهش انرژي مصرفي در خطوط ريلي
18. استفاده از فرآيند هيدروترمال براي تصفيه فاضلاب صنايع الكل سازي
19. استفاده از گليسرين به عنوان محصول جانبي در فرآيند توليد بيوديزل، و تبديل آن بهمواد با ارزش تر بوسيله نانو كاتاليست هاي اصلاح شده مزوپور سيليكا
20. افزايش كارايي يك توربين بادي H- روتور سه پره از طريق تركيب باتوربين بادي ساونيوس
21. الگوي تدوين استراتژي هاي تشويق سرمايه گذاري در صنعت انبارش سوخت
22. الگوي مهندسي ارزش پايدار در مديريت هزينه واحدهاي صنعتي با محوريت هزينه انرژي
23. امكان سنجي بهره برداري حداكثري از انرژي هاي تجديد پذير خورشيدي، زمين گرمايي و باد در كشور ايران به روش EIA
24. امكان سنجي توليد برق در شهر بندرعباس به وسيله انرژي خورشيد
25. امكان سنجي كشت و بهره برداري گياهان نفتي در ايران
26. امكان سنجي و آناليز فني و اقتصادي استفاده از سيستم هيبريد در تأمين برق واحد هاي نفتي
27. امكانسنجي توليد الكتريسيته از گرماي اتلافي موتور احتراق داخلي با استفاده ازسيكل بازياب حرارتي رانكين
28. اندازه گيري پارامترهاي انرژي زمين (پروژه غرب تهران)
29. انفجار و ارتباط آن با ايمني زيست محيطي و توسعه پايدار
30. اولويت بندي انرژي هاي تجديدپذير در ايران با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
31. ايجاد مدل جامع پشتيبان تصميم گيري براي بهره برداري از بيوگاز
32. بازيابي نفت از لجن هاي نفتي كف مخازن ذخيره
33. برآورد كارايي نيروگاه هاي حرارتي: رويكرد دو مرحلهاي تحليل پوششي داده ها
34. برآورد ميزان خسارت زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت با استاندارد يورو2: رهيافت بيكل
35. برداشت انرژي الكتريكي از گرماي اتلافي خروجي موتورها
36. بررسي آزمايشگاهي اتلافات اكسرژي در يك كلكتور صفحه تخت خورشيدي مايعي
37. بررسي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دبي بر راندمان عملكرد يك كلكتور فتوولتائيكحرارتي
38. بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي چند هدفي يك گردآورنده حرارتي فتوولتائيكخورشيدي با سيال عامل آب
39. بررسي اثر افزايش غلظت نمك بر روي تصفيه بيولوژيكي آب توليدي ميدان نفتي دربيوراكتور غشايي
40. بررسي اثر مخلوط سوخت هاي ديزل- بيوديزل بر ارتعاش دسته تراكتور دو چرخ در حالت حمل و نقل
41. بررسي اثر نرخ بارگذاري آلي و غلظت زيست توده بر عملكرد بيوراكتور نوين USBF
42. بررسي اثر نسبت ارتفاع ساختمان ها به عرض خيابان بر نحوه پخش آلاينده ها در يك چهار راه
43. بررسي اثر هيپوكلريت سديم در حذف فتوكاتاليستي رنگزاي آبي مستقيم 71 با نانوذرات دياكسيدتيتانيوم تثبيت شده بر بستر سيماني
44. بررسي اثرات زيست محيطي دستگاه هاي توليد انرژي از جزر و مد و امواج
45. بررسي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي با كلكتور صفحه تخت و لوله خلاء دراقليم هاي مختلف ايران
46. بررسي استفاده از گياه فرانكينيا در محيط وتلندي جهت كاهش شوري فاضلاب
47. بررسي امكان كاهش غناي سوخت U3Si2-Al در راكتور تحقيقاتي تهران با مقايسه شارنوترون
48. بررسي انتقال جرم در استخراج مس با استفاده از غشاي فيبري متخلخل
49. بررسي انتقال حرارت در يك مجموعه 3*3 از هيتر ها در برج حبابكار با استفاده از CFD
50. بررسي بازده استفاده از نانوسيال در انتقال حرارت آشوبناك
51. بررسي بازدهي انرژي و اكسرژي خشك شدن برگ سبز چاي در يك خشك كن بستر ثابت
52. بررسي پارامترهاي انتقال حرارت برج حبابكار با پنج هيتر با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD
53. بررسي پروفايل هاي تغييرات دما و ضريب انتقال حرارت در برج حبابكار با خنككننده خارجي با ديناميك سيالات محاسباتي
54. بررسي تاثير باد بر برج هاي خنك كننده نيروگاه شازند با نرم افزارFluent
55. بررسي تاثير باكتري بومي سودموناس فلورسنس و ورميكمپوست بر فراهمي فسفراز خاك فسفات اضافه شده به خاك
56. بررسي تاثير برخي باكتري هاي حل كننده فسفات به عنوان كود زيستي برمحيط زيست
57. بررسي تاثير تعرفه هاي خرده فروشي جهت مديريت بار خانگي با رويكرد نظريهبازي ها
58. بررسي تاثير مدل هاي مختلف انتقال حرارت جابجايي بر شبيه سازي عملكردموتورهاي HCCI
59. بررسي تئوري و تجربي آبشيرينكن خورشيدي چندگانه فعال
60. بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش جرياني نانوسيال در لوله صاف افقي
61. بررسي تجربي تاثير دما در فشار ثابت بر كاركرد پيل سوختي
62. بررسي تجربي تغييرات دمايي در دو استخر خورشيدي كوچك
63. بررسي تجربي و تئوري يك استخر خورشيدي آزمايشگاهي
64. بررسي تجزيه فتوكاتاليستي متيل اورانژ (MO) بر روي CeO2 تحت تابش نور UV
65. بررسي تحليلي تغييرات دما و رطوبت در يك مرطوب ساز غشايي مسطح براي پيلسوختي
66. بررسي تعادلي جذب سطحي نيكل (11) و آهن (11) توسط كربن فعال تهيه شده از سبوس برنج
67. بررسي تغييرات مورفولوژي نانوذرات مس و اكسيد مس به روش هيدروترمال
68. بررسي توانايي انحلال فسفات هاي نامحلول معدني، توليد اكسين و سيدروفورباكتري هاي بومي سودوموناس فلورسنس خاك منطقه كردان
69. بررسي توليد بيوديزل و محصولات جانبي با ارزش از گياه منداب
70. بررسي چيدمان هاي مختلف جداسازي جريان هاي پنج جزيي جهت انتخاب بهترينچيدمان از لحاظ مصرف انرژي
71. بررسي حذف ديازينون از خاك به روش اكسيداسيون پيشرفته در حضور پراكسيديسولفات فعال شده
72. بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي لايه نازك TiO2 حاوي نانوذرات آلياژي Au‐Ag
73. بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي تاير بازيافت شده به روش زيستي
74. بررسي ذخيره سازي دياكسيدكربن با استفاده از فنآوري حلقه شيميايي احتراق
75. بررسي رفتار تئوري و عملي يك خشك كن خورشيدي كابيني با جابجائي طبيعي
76. بررسي روش هاي بهره برداري و كاربست انرژي خورشيدي
77. بررسي ساختارهاي مونوليتي در سيستم هاي كاهش آلودگي
78. بررسي سينتيكي و ترموديناميكي جذب نيكل (11) و آهن (11) توسط كربن فعال تهيه شده از سبوس برنج
79. بررسي شرايط بهينه فعاليت فتوكاتاليستي دوپنت 0.53 % Zn – TiO2 در حذف رنگزا
80. بررسي شرايط عملياتي فرايند توليد هيدروژن از منوكسيدكربن
81. بررسي صوت و تشعشع فلر واحد الفين پتروشيمي پليمر آرياساسول توسط نرم افزار Flaresim
82. بررسي عددي عملكرد اجاق خورشيدي كلكتوري در حالت سه بعدي
83. بررسي عددي و آزمايشگاهي كلكتور PV/T و پارامترهاي موثر در طراحي
84. بررسي عملكرد فرآيند انعقاد در تصفيه فاضلاب كارخانجات نساجي
85. بررسي عملكرد كلكتور انرژي خورشيدي كانوني در عرض جغرافيايي 36/65 درجه و طول جغرافيايي 51/49 درجه
86. بررسي عملكردحرارتي وارزيابياقتصادي كلكتور سهموي مركبچند دهانه
87. بررسي عوامل مؤثر بر انتقال جرم و اكسيداسيون متان در بيوراكتور ها
88. بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
89. بررسي فعاليت آنزيم دهيدروژناز در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع علف كشمزارع گندم
90. بررسي قابليت فتوالكتروكاتاليز واكنش هاي شارژ باتري واناديم
91. بررسي كارايي راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك در تصفيه فاضلاب پالايشگاه تهران
92. بررسي كارايي نانوفيلتر تجاري در حذف همزمان يون هاي نيترات و فسفات از آب هايآلوده

منابع انجام پروپوزال - انجام پروپوزال
منابع انجام پروپوزال – انجام پروپوزال

93. بررسي مصرف انرژي در نظام نيمه سنتي و نيمه مكانيزه برنج در مرحله كاشت( مطالعه موردي: شهرستان درگز)
94. بررسي ميزان انرژي توليدي در خشك كن خورشيدي سيني دار
95. بررسي و تحليل مقايسه اي مصرف انرژي در دو مرغداري در دو اقليم مختلف كشور
96. بررسي و شناسايي كاربردها و پتانسيل هاي سيستم هاي سهموي خطي براي توليدانرژي پاك
97. بررسي و محاسبه ارزش حرارتي لجن تصفيه خانه فاضلاب تهران
98. بررسي و مقايسه اثر باكتري هاي قابل كشت بدن كرم خاكي ايزينيا فتيدا در حل فسفاتنا محلول معدني
99. بررسي ويژگي هاي بيومتري و شيميايي چوب تنه و شاخه صنوبر دلتوئيدس
100. بررسي ويژگيهاي شيميايي و آناتومي ساقه ني (Arundo donax)

برچسب

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close