منابع

منابع پیشنهادی برای انجام پروپوزال و تحقیقات معماری پایدار

منابع پیشنهادی برای انجام پروپوزال و تحقیقات معماری پایدار

1. آموزش معماري پايدار در ايران
2. احياءكالبدي بافت تاريخي با تاكيدبرهويت بخشي فضاهاي شهري نمونه موردي: محله درب شاهزاده شيراز
3. احياي شهر خاموش جهت ارتقا فرهنگ پياده روي
4. ارتباط رويكردتوسعه پايدارباواكنشهاي رواني كودكان درفضاهاي اجتماعي
5. ارزيابي عوامل موثر بر شكل گيري ساختار فضايي شهر (نمونه موردي: شهر قزوين)
6. ارزيابي قابليت پياده مداري محورهاي شهري با تاكيد بر رويكرد نوشهرگرايي
7. ارزيابي نقش درس طراحي معماري 2 با موضوع مسكوني در ساير طرحهاي معماري و ميزان كاربرد آن در شغل حرفهاي دانشجويان معماري دانشگاه آزاداسلامي واحد مراغه و بناب

Sustainable Architecture , GREEN
Sustainable Architecture , GREEN

8. ارزيابي نقش كارخانه سيمان در گسترش فيزيكي شهر دورود
9. از الگوهاي مشترك كالبدي تا كيفيت هاي متنوع فضايي در خانه هاي سنتي مصاديق مورد بررسي؛ خانه رسوليان و خانه مرتاض دانشكده معماري يزد
10. الگوي شهرسازي اسلامي شهرهاي افاقي و هندسه انفسي بناها
11. انسان و هويت محيط
12. اهميت فضاي خالي در معماري ايراني
13. ايذه، شهري با تاريخ چندهزارساله
14. بادگير، ميراث كهن، ساختارنوين
15. بادگيرنمادي ازانرژي پايداروهويت معماري شهرهاي كويري ايران
16. باز شناسي هويت در معماري و شهرسازي
17. بازار به عنوان يكي از عوامل هويت ساز معماري سنتي ايران
18. بازخواني نقشه شوادون درپدافندغيرعامل نمونه موردي شهردزفول
19. باززنده سازي هويت در شهر اسلامي، جهت دستيابي در معماري و شهرسازي معاصر
20. بازنمايي مفهوم و عوامل تاثير گذار بر حس مكان (مطالعه ي موردي : بلوار چمران اهواز)
21. باغ ايراني به عنوان هويت معماري ايراني (نمونه موردي باغ دولت آباد يزد)
22. بام سبز و نقش آن در توسعه پايدار محيط
23. بايد ها و نبايدهاي طراحي غير فعال (رنگ و ويژگي هاي حرارتي مصالح) جهت همساز كردن بنا با اقليم گرم و خشك
24. بررسي ارتباط معماري پايدار و نيازهاي انسان
25. بررسي انطباق بافت نوشهرخرم ابادبااقليم منطقه درراستاي پايداري
26. بررسي اهميت همگرايي ميان بافت تاريخي وساخت و سازهاي جديد در توسعه پايدار شهرها
27. بررسي تاثير جايگاه اجتماعي محله در شهرهاي ايراني-اسلامي بر حس تعامل،هويت و امنيت شهروندان،)نمونه موردي:محله بنگي ها در شهركرمان
28. بررسي تاثير حاشيه نشيني بر زيبايي شهر ايذه
29. بررسي تاثير كيفيت هاي محيطي برتعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري (مطالعه موردي خيابان سپه قزوين)
30. بررسي تاثير معماري اسلامي ايران در توسعه شهري پايدار
31. بررسي تأثير متقابل فرهنگ و معماري و مقايسه اي با شهرعام
32. بررسي تحقق پذيري توسعه پايداردربهسازي بافت هاي فرسوده شهري با تاكيد برمشاركت مردمي با استفاده ازفرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP نمونه موردي محله خاني آبادونواب شهر تهران
33. بررسي جايگاه بام سبز در توسعه پايدار شهري
34. بررسي جدا افتادگي فضاهاي عمومي در ساختار شهر قزوين به روش چيدمان فضا
35. بررسي رابطه شيرسازي با سيستم هاي سنتي هدايت آب (نمونه موردي دزفول)
36. بررسي زيرساخت هاي شهرايذه براي دستيابي به اصول معماري و شهرسازي پايدار
37. بررسي زيرساخت هاي معماري با محوريت مديريت مطلوب در شهرستان ايذه
38. بررسي ساختار فضايي محلات شهري با استفاده از روش چيدمان فضا (نمونه موردي:محلات 3، 15 و 19 شهر قزوين)
39. بررسي شاخصه هاي معماري پايداردرخانه هاي سنتي آبادان به عنوان بزرگترين بافت شهري صنعتي جهان
40. بررسي عوامل پايداري معماري بومي اقليم سردوخشك نمونه موردي: روستاي ده چشمه ـ چهارمحال وبختياري
41. بررسي كمپوزيسيون رنگ در كالبد فضاي شهري (نمونه موردي ميدان جلفاي اصفهان)
42. بررسي كيفيت كالبدي فضاهاي باز و نيمه باز در خانه هاي سنتي و مقايسه آن با فضاهاي باز خانه هاي معاصر
43. بررسي محيطهاي پاسخگوباتاكيد بربافت تاريخي يزد
44. بررسي مشاركت اجتماعي و نقش مردم در حيطه تحقق طرحهاي ساماندهي بافت فرسوده شهري
45. بررسي مشاركت اجتماعي و نقش مردم در حيطه تحقق طرحهاي ساماندهي بافت فرسوده شهري
46. بررسي معماري كاروانسراي دهدز
47. بررسي مفهوم توسعه پايدار در معماري و شهرسازي
48. بررسي ميزان تأثير مشاركت مردمي در افزايش موفقيت طرح هاي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدلAHP (نمونه موردي:شهر جيرفت و هادي آباد قزوين)
49. بررسي نقاط قوت، ضعف و تهديدهاي شهر تاريخي نائين با استفاده ازماتريس SWOT
50. بررسي نقش حياط مركزي در معماري پايدار دزفول )نمونه موردي دزفول
51. بررسي نقش شهرالكترونيك در تكوين انقلاب شهر پايدار در عصر اطلاعات
52. بررسي نقش صنعت گردشگري و فضاهاي سبز شهري بر توسعه پايدار
53. بررسي نقش فضاهاي عمومي شهري)پارك هاي شهري( در امنيت شهروندان نمونه موردي : پارك هشت بهشت قزوين
54. بررسي و تحليل نظام حمل و نقل شهري چالوس با تأكيد برشاخص هاي توسعه پايدار
55. بررسي و شناخت معماري پايدار و نمودآن در الگوهاي معماري كويري ايران
56. بررسي ويژگي هاي كوشك باغ هاي ايراني نمونه موردي: كوشك نورآباد ايذه
57. برنامه ريزي جهت طراحي يك فضاي عمومي چند عملكردي در يك واحدهمسايگي پايدار در برابر زلزله، نمونه موردي: واحد همسايگي خواجه مراد بم
58. بهره برداري ازفناوريهاي نوين درمعماري پايدار
59. پژوهشي پيرامون بازي هاي بومي محلي شهرستان ايذه
60. پل آبراه، اثري گمنام ازقرون متاخردرشوشتر
61. پل بندشادوران، نمادمعماري سنتي ايران
62. پياده محوري و توسعه پايدار
63. تاثير امنيت فضاهاي عمومي بر صنعت گردشگري
64. تاثيرمحيط زيست و مصالح ساختماني، ونقش آن درتوسعه معماري پايدار
65. تاثيرمشاركت مردم برمديريت شهري و بهسازي شهر
66. تاملي بر مفهوم مرز فرهنگي و گفتگو در فضاي شهري (نمونه ي موردي محله ي عامري و كيانپارس اهواز)
67. تبيين استراتژي هاي توسعه پايداروبررسي نقش آن درمديريت بحران
68. تبيين معيارهاي شهرخلاق و بررسي نقش آنها درمديريت شهري
69. تجلي هويت معماري و شهرسازي با محمل هاي معنايي
70. تحليل و ارزيابي توزيع و توسعه پايدار فضاي هاي سبز شهري (نمونه موردي: شهرچالوس)
71. توسعه پايدار ـ چالشي بردرك مفهوم طراحي محيطي
72. توسعه پايدار و تاثير مشاركت مردمي بر آن
73. توسعه پايدار و مفاهيم آن در معماري مسكوني خوزستان
74. تهيه برنامه زمان بندي اوليه پروژه به روش نمودارگانت
75. چشم انداز سازي مشاركتي ، ارائه راهبردها و برنامه عمل در فرايند راهبرد توسعه شهري CDS نمونه مورد مطالعه : شهر شاهرود سال 1390
76. چگونگي مطلوبيت سكونتي و تحول هويت منطقه اي درشهرستان ايذه
77. حاشيه نشيني چالشي فراروي توسعه پايدار شهري با تأكيد بر شهر بناب
78. حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي شهر
79. در جستجوي هويت شهري مطالعه موردي شهر ايذه
80. دستيابي به اصول طراحي فضاي شهري شهروندگرا
81. دستيابي به معماري پايدارباشناخت الگوهاي پايداري درمعماري سنتي ايران
82. راهكارهاي ارتقاء پايداري اجتماعي در محلات شهري
83. رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در حاشيه شهر (نمونه موردي: شهرگرگان)
84. ساماندهي و بهسازي بافت فرسوده آرامگاه عرب باغي اروميه
85. شبيه سازي عددي رفتار مخازن زميني داراي سيستم جداسازي لرزه اي با استفاده از نرم افزار آباكوس ABAQUS
86. شكل شناسي مفاهيم، هندسه و نمادپردازي درمعماري كهن ايران
87. شناخت الگوهاي پايداري در معماري مسكوني بومي اقليم گرم و خشك
88. شناخت الگوهاي پايداري در معماري و شهرسازي ايران و بررسي تطبيقي آن در بافت سنتي روستاي تاريخي بيابانك
89. شهر پايدار با تكيه بر الگوي ايراني اسلامي
90. شهرسازي پايدارباتاكيد برشاخصه هاي تمدني
91. شهرسازي مشاركتي و مشاركت شهروندان دراداره امورشهر
92. ضرورت توجه به معماري پايدار و بهره گيري از الگوهاي ايراني
93. طاق بستان:بخشي ازهوّيت تمّدن ايراني
94. طراحي شهري با رويكرد توسعه پايدار شهري
95. طراحي شهري براساس طرح اقليم همسازبامسكن مهاباد
96. طراحي شهري برپايه مفهوم توسعه پايدار
97. طراحي مجموعه توريستي تفريحي بارويكرد معماري پايدار در راستاي توسعه گردشگري (نمونه موردي شوشتر)
98. عناصر هويت ساز در معماري سنتي خانه هاي ايراني (نمونه موردي خانه افتخار بروجرد)
99. عناصر هويتي شهر ايذه
100. فضاهاي شهري درتعامل بااندامهاي طبيعي رودخانه هاي شهري

 

برچسب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close