منابع

موضوعات و منابع جدید مقالات و پروپوزال حمل و نقل و ترافیک

 1. آناليز حساسيت تغييرات هزينه و قيمت سوخت در مدل كرايه جابجايي كالا  ‌
‌ 2. ابعاد مغفول در پيامدهاي توسعه شبكه راه‌هاي منطقه‌اي؛ توسعه و ضدتوسعه «شهر لوشان و آزاد راه قزوين – رشت»  ‌
‌ 3. اثر سنجي پاركينگ حاشيه اي بر زمان تاخير در محل تقاطعات چراغدار باهمراه با كاليبراسيون مدل براي AIMSUN استفاده از نرم افزاريك تقاطع در شهر تهران  ‌
‌ 4. اثر مشخصه هاي سفر بر سرعت انتخابي توسط رانندگان (مطالعه موردي: آزادراه‌ها و بزرگراه‌هاي برون‌شهري استان اصفهان)  ‌
‌ 5. اثرات تبليغات، رسانه‌‌ها و اشخاص معروف بر ترافيك سطح شهرها و قانونمند شدن افراد نسبت به حمل و نقل جاده‌اي  ‌
‌ 6. اثرات زيست محيطي اتوبوس هاي تندرو در مسير پايانه مسافربري جنوب تا پايان ثامن‌الحجج (خط 8)  ‌
‌ 7. اثرات سيستم حمل و نقل بر هزينه سلامت دانش‌آموزان  ‌
‌ 8. اثرسنجي سياستهاي قيمتي مشوق استفاده از سوخت پاك بر تقاضاي مصرف حامل‌هاي انرژي در حمل و نقل  ‌
‌ 9. اجراي link plans در تقاطعات فرماندهي با فازبندي معكوس مجهز به سيستم كنترل هوشمند SCATS (مطالعه موردي محور كلاهدوز شهر مشهد  ‌
‌ 10. اجراي سيستم دوچرخه‌سواري به منظور بهبود شرايط فردي،اجتماعي، ترافيكي و زيست محيطي شهر و شهروندان  ‌
‌ 11. ارائه الگوريتم جانمايي بيلبوردهاي تبليغاتي در حاشيه معابر درون شهري  ‌
‌ 12. ارائه الگوريتم هماهنگ سازي دو تقاط ع مجاور، مطالعه موردي: تقاطع هايفرحزادي – دريا و فرحزادي- دادمان  ‌
‌ 13. ارائه الگوي صحيح طراحي و جانمايي تابلوهاي هدايت مسير شهري (مطالعه موردي: بزرگراه شهيد صدر)  ‌
‌ 14. ارائه راهكارهاي جهت بهبود نرخ خواندن و كاهش مصرف انرژي سيستم‌هاي RFID در كاربرد مديريت ترافيك با در نظر گرفتن سربار تكنيك‌هاي احراز هويت  ‌
‌ 15. ارائه راهكارهاي مديريتي براي بهبود وضعيت موجود فرودگاه مهرآباد با استفاده از نتايج حاصل از نرم‌افزار NEF  ‌
‌ 16. ارائه طرح خط‌كشي علائم شورون جهت كاهش تصادفات جلو به عقب در جاده‌هاي كشور  ‌
‌ 17. ارائه متدولوژي ساخت مدل مستقيم تقاضاي سفر: مطالعه موردي شهر تهران  ‌
‌ 18. ارائه مدل اولويت‌بندي تأمين روشنايي در راه‌هاي برون‌شهري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي  ‌
‌ 19. ارائه مدل بررسي عوامل موثر بر پياده روي از پاركينگ تا مقصد نهايي درسفرهاي خريد در شهر اهواز  ‌
‌ 20. ارائه مدل پيش‌بيني زمان تخليه قطار شهري مطالعه موردي: مترو تهران  ‌
‌ 21. ارائه مدل پيش‌بيني ميزان تصادفات ترافيكي در ميادين شهر تهران  ‌
‌ 22. ارائه مدل پيش‌بيني وضعيت ترافيك در معابر شهري شيراز  ‌
‌ 23. ارائه مدل رياضي براي مسيريابي و مكان‌يابي محل‌هاي بارگيري جهت حمل انواع مواد پرخطر به صورت چندشيوه‌اي  ‌
‌ 24. ارائه مدل رياضي مسئله مسيريابي وسيله نقليه براي انبارهاي عبوري چند محصولي با برداشت و تحويل در چند بار  ‌
‌ 25. ارائه مدل قيمت‌گذاري محدوده اي با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع  ‌
‌ 26. ارائه مدل نرخ بندي ترافيك با استفاده از ابزار چراغهاي راهنمايي ،رويكردي نوين براي مديريت تراكم در شبكه هاي شهري  ‌
‌ 27. ارائه مدل و نرم‌افزار مسيريابي در شهرها براساس معيارهاي چند گانه  ‌
‌ 28. ارائه مدلي براي ارزيابي اثرات ديناميك قيمت‌گذاري بزرگراه‌ها بر انتخاب طريقه‌هاي سفر حمل و نقل شهري در سفرهاي كاري روزانه  ‌
‌ 29. ارائه مدلي براي انتخاب مكان بهينه به منظور احداث پاركينگ غيرحاشيهاي باAHP استفاده از روش سلسله مراتبي  ‌
‌ 30. ارائه ي مدل و حل مسئله ي مكان يابي -مسيريابي ظرفيت داردوره اي دو هدفه  ‌
‌ 31. ارائه يك پروتكل مسيريابي جديد در شبكههاي تحمل پذير تاخير  ‌
‌ 32. ارايه الگوي آموزش رانندگي تدافعي  ‌
‌ 33. ارايه راهكارهاي عملي جهت عملياتي كردن الويتهاي اجرايي پروژه خط ويژه اتوبوس كلانشهر رشت  ‌
‌ 34. ارتقاء كارايي و سطح خدمت خطوط حمل و نقل با استفاده از سرويس توقف – محدوده : يك روش ILS  ‌
‌ 35. ارتقاء مديريت ايمني راه‌ها با استفاده از اقتصادسنجي فضايي (مدل خطا فضايي) مطالعه موردي آزاد راه زنجان – قزوين  ‌
‌ 36. ارزيابي آيين نامه ظرفيت راه در تعيين ظرفيت نواحي تغييرخط بزرگراهي  ‌
‌ 37. ارزيابي اتصال شهرهاي حومه‌اي به شبكه ريلي شهر تهران  ‌
‌ 38. ارزيابي اثر برآورد ظرفيت عملي بزرگراه با استفاده از روش ميانگين متحرك روي كنترل رمپ  ‌
‌ 39. ارزيابي اثر عدم قطعيت مصالح و زلزله بر منحني هاي شكنندگي لرزه اي پل ها  ‌
‌ 40. ارزيابي اثرات آزبست ناشي از حمل ونقل بر سلامت شهروندان تهراني  ‌
‌ 41. ارزيابي اقتصادي (تحليل هزينه – فايده) پروژه‌هاي حمل و نقل انبوه شهري: از رويكرد فعلي در كشور تا روش‌هاي موجود در كشورهاي توسعه يافته اقتصادي  ‌
‌ 42. ارزيابي انواع روش‌هاي قيمت‌گذاري جابه‌جايي مسافر در حمل و نقل جاده‌اي و ارائه روش بهينه  ‌
‌ 43. ارزيابي ايجاد مركز لجستيك در بندر  ‌
‌ 44. ارزيابي ايمني دوربرگردانهاي بزرگراههاي برون شهري بر اساس معيار شاخص ايمني (مطالعه موردي: بزرگراه ساري – قائمشهر)  ‌
‌ 45. ارزيابي پروژه‌هاي آرام‌سازي ترافيك قبل و بعد از اجرا در سطح شهر تهران  ‌
‌ 46. ارزيابي تأثير تعريض پياده‌روها بر تردد در يك منطقه پرتردد شهري (مطاله موردي ميدان انقلاب)  ‌
‌ 47. ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي طرح ساماندهي دسترسي تقاطع يادگار – كوهستان و پمپ بنزين (در منطقه 2 شهرداري تهران)  ‌
‌ 48. ارزيابي تأثيرات ايمن‌سازي تقاطعات منطقه 6 شهرداري تهران با بكارگيري نرم‌افزار شبيه‌سازي VISSIM  ‌
‌ 49. ارزيابي تأثيرگذار گارديل در رفتار رانندگان (موقعيت جانبي وسايل نقليه) با توجه به سطح خدمت ترافيك و نوع وسيله نقليه  ‌
‌ 50. ارزيابي ترس و خطر كودكان در هنگام عبور از خيابان‌هاي شهري و تأثير عوامل آموزشي مرتبط در كاهش ميزان تصادفات آن‌ها (مطالعه موردي: شهرستان بهشهر)  ‌
‌ 51. ارزيابي چندمعياره سيستمهاي حمل و نقل جهت دسترسي به فرودگاه مهر آبادTopsis با استفاده از روش  ‌
‌ 52. ارزيابي زمان عكس‌العمل و سرعت پياده‌روي عابران سالمند براي تصحيح زمان چراغ راهنمايي عابر پياده  ‌
‌ 53. ارزيابي سلامت جسمي و رواني رانندگان باري ناوگان عمومي جاده‌اي كشور – باري  ‌
‌ 54. ارزيابي سناريوهاي پيشنهادي خط ويژه اتوبوس كلانشهر رشت با روش تحليل سلسله مراتبي  ‌
‌ 55. ارزيابي شاخص‌اي قابليت استفاده و دسترسي در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني: مطالعه موردي در شهر بيرجند  ‌
‌ 56. ارزيابي ظرفيت ميدان و تقاطع چراغدار  ‌
‌ 57. ارزيابي عملكرد خطوط تاكسي در شبكه‌هاي شهري با استفاده از روش تلفيقي تحليل پوششي داده‌ها و تحليل سلسله مراتبي  ‌
‌ 58. ارزيابي عملكرد شبكه ارتباطي شهري تحت تأثير عامل زلزله از ديد پدافند غير عامل با استفاده از GIS,ANP  ‌
‌ 59. ارزيابي عوامل موثر بر افزايش ميزان استفاده ورضايت‌مندي از حمل و نقل عمومي درون‌شهري (نمونه موردي منطقه يك اتوبوسراني تبريز)  ‌
‌ 60. ارزيابي عوامل موثر در رفتار رانندگان در زمان مشاهده عابران پيادهدر حال گذر از عرض خيابان (مطالعه موردي در تهران)  ‌
‌ 61. ارزيابي كارايي حمل و نقل در ورود به لجستيك الكترونيكي با استفاده از سيستم تحليل سلسله مراتبي (A.H.P) فازي  ‌
‌ 62. ارزيابي كيفيت خدمات شركت‌ هواپيمايي كشور با رويكرد تركيبي AHP فازي و TOPSIS  ‌
‌ 63. ارزيابي مؤثرترين پارامترها بر ميزان سوخت مصرف شده در شبكه حمل و نقل، به روش تاگوچي (مطالعه موردي: دوربرگردان)  ‌
‌ 64. ارزيابي مدل‌هاي مسيريابي سامانه سريع اتوبوسراني BRT براساس حداكثر پوشش جمعيت و تقاضاي سفر  ‌
‌ 65. ارزيابي معابر شهري از منظر پوشش ايستگاه‌هاي اتوبوس، براساس مدل AHP-SA (مطالعه موردي: منطقه 4 شهرداري تهران)  ‌
‌ 66. ارزيابي معيارهاي سيستم حمل و نقل پايدار دوچرخه سواري به كمك روش AHP فازي و كاربرد روش promethee در تعيين پايدارترين گزينه  ‌
‌ 67. ارزيابي ميزان خطرات زيست محيطي در حمل و نقل هوايي در شهر تهران با استفاده از اندازه‌گيري شاخص نمره‌دهي ريسك (در سالهاي 1392-1391)  ‌
‌ 68. ارزيابي ميزان كارآيي و كارآمدي خطوط اتوبوسراني خصوصي شهريمطالعه موردي: شركت سفر سبز – كلانشهر تهران  ‌
‌ 69. ارزيابي ميزان مشاركت مردم در اتخاذ تصميمات ترافيكي شهر مشهد  ‌
‌ 70. ارزيابي و اولويت بندي مسيرهاي پيشنهادي دوچرخه در معابر شهري منطقه 18 شهر تهران  ‌
‌ 71. ارزيابي و تحليل عملكرد خطوط ويژه حمل و نقل اتوبوس‌راني كلان‌شهرها به روش قبل از، بعد از (مطالعه موردي كلان شهر شيراز)  ‌
‌ 72. ارزيابي و تحليل عوامل مؤثر بر ميزان جذابيت استفاده از بليت الكترونيك در بين كاربران حمل و نقل عمومي (مطالعه موردي: خطوط 2، 4 و 5 متروي تهران)  ‌
‌ 73. ارزيابي و مدلسازي طول صف در محدوده عمليات راهسازي آزادراه ها دراثر موج هاي شوكي  ‌
‌ 74. ارزيابي ويژگي‌هاي رفتاري عابرين پياده و تعيين سرعت حركت گروه‌هاي مختلف عابرين درعبور از تقاطعات چراغ‌دار و بدون چراغ‌ شهري (مطالعه موردي: كلانشهر رشت)  ‌
‌ 75. استفاده از مدل جاذبه در تخمين حركات گردشي تقاطع  ‌
‌ 76. اشتراك سواري: راهكاري براي مديريت و آينده پژوهي جابجاييدر جوامع سالخورده  ‌
‌ 77. اصلاح ماتريس توزيع سفر در مدل حمل و نقل و ترافيك شهر تهران بر اساس كاربري‌هاي جاذب سفر (نمونه موردي: منطقه 22 شهرداري تهران)  ‌
‌ 78. اصول تجربي ايجاد محورهاي پايدار و با هويت سواره- پياده خيابان رجنت لندن  ‌
‌ 79. اصول طراحي وب سايت‌هاي ترافيكي  ‌
‌ 80. اعمال مدل زمان روز در مدلسازي تقاضاي سفر (امكانسنجي براي شهر تهران)  ‌
‌ 81. اقدامات مؤثر در بالا بردن بهره‌وري انرژي در بخش حمل و نقل (محور مقاله اقتصاد حمل و نقل)  ‌
‌ 82. الگوي طرح هندسي نواحي تداخلي بزرگراهها و  ‌
‌ 83. امكان سنجي افزايش ايمني در متروي تهران با استفاده از روش هاي مبتني بر پردازش تصوير  ‌
‌ 84. امكان‌سنجي تبديل خيابان به پياده‌راه براساس معيارهاي ترافيكي و شرهسازي (مطالعه موردي: خيابان شريعتي در منطقه 18 شهرداري تهران)  ‌
‌ 85. امكان‌سنجي محوري عاملي جهت توسعه حمل ونقل غير موتوري در شهر نمونه موردي (معبر شهدا سنندج)  ‌
‌ 86. امكان‌سنجي معابر شهري براي طراحي مسير دوچرخه با استفاده از Network analyst (نمونه‌ موردي: منطقه 10 شهر تهران)  ‌
‌ 87. انتخاب استراتژي تعمير و نگهداري بهينه پل ها بر مبناي الگوريتم تصميم گيريچند معياره و مدل برنامه ريزي رياضي  ‌
‌ 88. انتخاب بهترين گزينه براي ساخت مجتمع هاي تجاري در مجاورت ايستگاه هاي خط2قطارشهرياتبريزت با روش برنامه ريزي خطي صفر ويك  ‌
‌ 89. انتخاب سامانه حمل ونقل عمومي مناسب براي دسترسي به فرودگاه بين المللي گرگان با استفده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي  ‌
‌ 90. انتخاب همزمان شيوه حملونقل و فاصله محل سكونت تا مدرسه: اعمال مدل وابسته كاپيولا  ‌
‌ 91. اولويت بندي گزينه هاي تعمير و نگهداري تابلوهاي ترافيكي در بزرگراه هامبتني بر روش تصميم گيري چند معياره( مطالعه موردي؛ بزرگراه همت و مدرس)  ‌
‌ 92. اولويت‌بندي استفاده از تجهيزات ترافيكي در جهت ايمن سازي راه‌ها از لحاظ اقتصادي (مطالعه موردي محور اروميه – سلماس در استان آذربايجان غربي)  ‌
‌ 93. اولويت‌بندي اقتصادي استفاده از تجهيزات ترافيكي در جهت ايمن‌سازي راه‌ها (مطالعه موردي محور اروميه – سلماس در استان آذربايجان غربي)  ‌
‌ 94. اولويت‌بندي اهداف طرح جامعه حمل بار در تهران بزرگ  ‌
‌ 95. اولويت‌بندي شاخص‌هاي موثر بر پياده مداري جهت حقق توسعه پايدار شهري در سطح كرج با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) (نمونه موردي: خيابان‌هاي طالقاني، بهشتي و آزادي)  ‌
‌ 96. بازبيني شبكه اتوبوسراني شهري با توجه به تغييرات شبكه و كابري‌ زمين (مطالعه موردي؛ منطقه 19 شهرداري تهران)  ‌
‌ 97. بازتعريفي از حملونقل پايدار شهري با رويكرد تفكيكي ميان عرضه و  ‌
‌ 98. برآورد تقاضاي استفاده از پارك سوار مطالعه موردي: ايستگاه متروي حرم مطهر امام خميني (ره)  ‌
‌ 99. برآورد طول عمر اقتصادي اتوبوس‌هاي گازسوز (مطالعات ميداني در زمينه مسائل فني و اقتصادي و بهره‌وري اتوبوس‌هاي گاز سوز (CNG) در حمل و نقل شهري  ‌
‌ 100. برآورد هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خدمات حمل و نقل (مطالعه موردي: شبكه راه‌آهن)  ‌ موضوعات و منابع جدید مقالات و پروپوزال حمل و نقل و ترافیک در سایت‌های مرجع موجود است.

برچسب

Related Articles

Close