منابع

پرسشنامه تاثیر وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیر وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی

از آنجا كه فناوری در جامعة امروز امری بسیار مهم است، ضرورت دارد كه هر فرد از سواد فناوری به میزان لازم برخوردار شود و نیز از آنجا كه هدف از آموزش فناوری ارائة دانش و اطلاعات فناوری به عنوان بخشی از آموزش های رسمی و پایه ای برای همة مردم است مدرسه مناسبترین مكان برای ایجاد و گسترش سواد فنّاوری است. دانش آموزان در محیط های غنی تكنولوژی در تمام حوزه های اصلی موضوعی اثرات مثبت محیط را در پیشرفت تحصیلی خود تجربه كرده اند. دانش آموزان در محیط های غنی تكنولوژی از طریق آموزش با فناوری سطح بالا، پیشرفت فزاینده ای در دوره های تحصیل داشته اند. برای سنجش میزان تاثیر وسایل کمک آموزشی از پرسشنامه تاثیر وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی استفاده می‌شود که با تماس با می توانید آن را تهیه کنید.

 

برچسب
Close