منابع

پرسشنامه های روانشناسی

پرسشنامه های روانشناسی

1-  پرسشنامه پرسشنامه  اضطراب همیلتون

 2-  پرسشنامه پرسشنامه امیدواری اشنایدر

 3-  پرسشنامه پرسشنامه انگیزش پیشرفت

 4-  پرسشنامه پرسشنامه خود سنجی تحصیلی

 5-  پرسشنامه پرسشنامه خودبازداری

 6-  پرسشنامه پرسشنامه خودکارآمدی شرر

 7-  پرسشنامه پرسشنامه هوش ریون

 8-  پرسشنامه    سرسختی یانگ و گولت

 9-  پرسشنامه پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 10-  پرسشنامه شخصیت نئو

 11-  پرسشنامه فرزندپروری بامریند

 12-  پرسشنامه فرسودگی شغلی

 13-  پرسشنامه قدردانی

 14-  پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)

 15-  پرسشنامه گرایش به اعتیاد

 16-  پرسشنامه مکان کنترل بیرونی راتر

 17-  پرسشنامه هوش هیجانی شات

 18-  پرسشنامه آدمک گودیناف

 19-  پرسشنامه راهبرد های مقابله با استرس لازاروس و فولکمن

 20-  پرسشنامه فرزندپروری آرنولد

پرسشنامه
پرسشنامه
برچسب
Close