انجام پروپوزال روانشناسی

پروپوزال رابطه بین نگرش مذهبی با رفتارهای پرخطر

پروپوزال رابطه بین نگرش مذهبی با رفتارهای پرخطر

پروپوزال رابطه بین نگرش مذهبی با رفتارهای پرخطر

پروپوزال  و پاپاین نامه رابطه بین نگرش مذهبی با رفتارهای پرخطر

انجام پروپوزال رابطه بین نگرش مذهبی با رفتارهای پرخطر

طبق تعریف امیل دو رکیم مذهب عبارتست از نظام فرهنگی از باورها و اعمال نسبت به امور مقدس.
امر مقدس عبارتست از هرچیزی که بیشتر به عنان بخشی از دنیای ماوراءطبیعی محسوب می شود تا دنیای معمولی، مانند چیزی که الهام بخش نفی گناه ، بی حرمتی و ترس عمیق است.
مذهب شامل مجموعه ای از باورهاست و این باورها خود توسط کلمات بیان میشوند یعنی به صورت اندیشه ای در می آیند که کم و بیش شکل دستگاه فکری به خود گرفته است و فقط با اعمال که مظاهر باورها و شیوه های تجدید آنها هستند زنده می ماند.
بنابرین تعاریف ، نگرش نظامداری از باورهاست و اعمال نسبت به امور مقدس است.نگرش مذهبی ایستاری است که معطوف به امر مقدس در دو بعد دین آشنایی (religiology) و دین باوری(religiosity) می شود.نگرش مذهبی را نیز میتوان از منظر بر داشتهای کارکرد گرایانه (functional) از دین تعریف کرد.
دورکیم می گوید دین نه تنها اطمینان و اعتماد خارج از حد در افراد ایجاد می کند بلکه در رابطه فرد با گروه و در تطابق افراد با جامعه نقش مهمی دارد از این رو کارکرد تازه ای برای دین قائل می شود و آن ایجاد اعتماد و اطمینان و سازگاری فرد با گروه و ارتباط آنها با یکدیگر است.

برچسب

Related Articles

Close