انجام پروپوزال ارشد عمران مدیریت ساخت

پروپوزال مدیریت ساخت – FMEA

پروپوزال مدیریت ساخت – FMEA

پروپوزال مدیریت ساخت با روش FMEA

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت ساخت با روش FMEA

پروپوزال ارشد مدیریت ساخت با روش FMEA

پروپوزال کارشناسی ارشد عمران مدیریت ساخت با روش FMEA

پروپوزال ارشد عمران مدیریت ساخت با روش FMEA

…. تكنيك FMEA:
 FMEA متدلوژي يا روشي است سيستماتيك كه به دلايل زير به كار مي رود:
الف – شناسايي و اولويت‌بندي حالات بالقوه خرابي در يك سيستم، محصول، فرآيند و يا سرويس.
ب – تعريف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و يا كاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي.
پ- ثبت نتايج تحليل هاي انجام شده به منظور فراهم كردن مرجعي كامل براي حل مشكلات در آينده.
در دهه 1950 اهميت مسائل ايمني و پيشگيري از حوادث قابل پيش‌بيني در صنعت هوا – فضا، علت اصلي پيدايش FMEA شد. چندي بعد، اين روش به عنوان ابزاري كليدي براي افزايش ايمني در فرآيندهاي صنايع شيميايي مطرح شد و از آن به بعد، هدف از اجراي FMEA پيشگيري از تصادفات و اتفاقات تعريف شده است. در فوريه 1992 استاندارد SAE-J-1739 به عنوان استاندارد مرجع FMEA در صنايع خودرو معرفي شد و به دنبال آن در سال هاي اخير، توسعه سيستم هاي تضمين كيفيت در صنعت خودرو به خصوص وضع استاندارد QS-9000 در صنعت خودروي آمريكا، موجب شد كه استفاده از FMEA رواج بيشتري يابد.
FMEA تكنيكي تحليلي و متكي بر قانون «پيشگيري قبل از وقوع» است كه براي شناسايي عوامل بالقوه خرابي به كار مي رود. توجه به اين تكنيك بر بالا بردن ضريب امنيت و در نهايت رضايت مشتري، از طريق پيشگيري از وقوع خرابي است. FMEA ابزاري است كه با كمترين ريسك، براي پيش بيني مشكلات و نقص ها در مراحل طراحي و توسعه فرآيندها و خدمات در سازمان به كار مي رود.
يكي از عوامل موفقيت FMEA زمان اجراي آن است. اين تكنيك براي آن طرح ريزي شده كه «يك اقدام قبل از واقعه باشد» نه «يك تمرين بعد از آشكار شدن مشكلات». به بياني ديگر، يكي از تفاوت هاي اساسي FMEA با ساير تكنيك هاي كيفي اين است كه FMEA يك اقدام كنشي است، نه واكنشي. در بسياري از موارد، وقتي با مشكي مواجه مي شويم، ممكن است براي حذف آن، اقدامات اصلاحي تعريف و اجرا شود. اين اقدامات، واكنشي است در برابر آنچه اتفاق افتاده است. در چنين مواردي حذف هميشگي مشكل، به هزينه و منابع زياد نياز دارد؛ زيرا حركت از وضعيت موجود به سمت شرايط بهينه اينرسي زيادي خواهد داشت، اما در اجراي FMEA با پيش بيني مشكلات بالقوه و محاسبه ميزان ريسك پذيري آن ها، اقداماتي در جهت حذف و يا كاهش ميزان وقوع آن ها تعريف و اجرا مي شود. اين برخورد پيشگيرانه، كنشي است در برابر آنچه كه ممكن است در آينده رخ دهد و مسلماً اعمال اقدامات اصلاحي در مراحل اوليه طراحي محصول يا فرآيند، هزينه و زمان بسيار كم تري در برخورد داشت. علاوه بر اين، هر تغييري در اين مرحله بر روي طراحي محصول يا فرآيند به راحتي انجام شده و در نتيجه احتمال نياز به تغييرات بحراني در آينده را حذف مي كند يا كاهش خواهد داد.
FMEA  اگر درست و به موقع اجرا شود، فرآيندي زنده و هميشگي است؛ يعني هر زمان كه قرار است تغييرات زيادي در طراحي محصول و يا فرآيند توليد (يا مونتاژ) انجام گيرد بايد به روز شود و لذا همواره ابزاري پوياست كه در چرخه بهبود مستمر به كار مي رود.
هدف از اجراي FMEA جستجوي تمام مواردي است كه باعث شكست يك محصول يا فرآيند مي شود، قبل از اين كه آن محصول به مرحله توليد برسد و يا فرآيند آماده توليد شود. FMEA به تنهايي مسائل و مشكلات را برطرف نمي كند، بلكه بايد در كنار ساير تكنيك‌هاي حل مسأله مورد استفاده قرار گيرد. تهيه FMEA فرصت‌هايي را براي سازمان فراهم مي كند كه اگر فقط در قالب يك فرم مستند شوند، هرگز مشكلات را حل نمي كنند…

برچسب

Related Articles

Close