انجام آنالیز آماری

انجام آنالیز آماری ؛ هر پایان نامه یا تحقیق وپژوهشی فرایند های مخصوص به خودش را می طلبد در این میان در برخی از رشته های علوم انسانی نظیر: جامعه شناسی، مدیریت، جمعیت شناسی، همچنین بعضی رشته ی مهندسی و علوم پایه و علوم پزشکی صرف جمع آوری و تدوین اطلاعات درباره ی یک موضوع پژوهشی کافی نیست بلکه برای حصول نتایج مورد نیاز، لازم است اطلاعات خام با روش های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از این روش ها تحلیل آماری می باشد. بعد از گرد آوری اطلاعات اولین اقدام مهم برای تحلیل آماری این است که داده ها را باید بررسی و پردازش کنیم تا بتوانیم تحلیل آماری درستی انجام دهیم.

Close